Հայաստանի
պաշտպանու -
թեան նախարար
Սէյրան Օհան -
եան շաբաթա -
վեր ջին այցելեց
Արցախի սահ մա -
նային շփման գիծ
եւ գիշերեց Թալի -
շի ու Մարտա -
կերտի կից գտնը -
ւող դիրքե րուն
մէջ: Արցախի պաշտպանութեան նախարար Լեւոն Մնա -
ցականեանի ընկերակցութեամբ, Օհանեան այցելեց առաջնա -

գի ծի տարբեր դիրքեր, հետեւեցաւ մարտական ծառայութեան
իրականացումին, քննարկեց զինուորներուն պատրաստու թեան
առնչուող խնդիրներ, հետեւեցաւ կատարուող աշխատանքնե -
րուն, զինուորներու կենցաղային պայմաններուն եւ սնունդին:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ