Նոյն ծիրին մէջ, գերմանացի երեսփոխան Ճէմ Օզտեմիր
մահուան բազմաթիւ սպառնալիքներ ստացաւ թուրք ազգայ -
նա կաններուն կող -
մէ: Պատճառը, ան -
շուշտ, Հայոց ցե -
ղաս պա նութիւնը
ճանչցող բանա ձե -
ւին ի նպաստ քուէ -
արկելն է: Կանաչ -
ներու կուսակ ցու -
թեան առաջնորդի
հասցէին սպառնա -
լիք ներու քանակը
հասաւ այնպիսի մակարդակի, որ քրէական գործերու դաշ -
նային նախարարութիւնը ստիպուած էր քայլերու ձեռնար կել
քաղաքական գործիչին անվտանգութիւնը ապահովելու հա -
մար: «Վերաւորանքներուն մենք սովոր ենք, սակայն մահուան
նման մեծ քանակութեամբ սպառնալիքներու մենք տակաւին
չենք բախած», ըսաւ Օզտեմիրի խօսնակը: Անոր համաձայն,
սպառնալիքներ արձակողներու շարքին են ոչ միայն գերմանա -
կան, այլեւ թրքական կազմակերպութիւններ:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ