Որեւէ տեսակի խտրականութիւն խո -
ցելի երեւոյթ է հաւաքականութեան մը հա -
մար: Չափազանցուած խտրականութիւնը
աղէտալի հետեւանքներ կրնայ ունենալ
յաճախ` եթէ այդ դրսեւորուի կոպտու թեամբ
եւ վայրագ միջոցներով: Խտրականու թիւնը
հետզհետէ կը մեղմանայ այն պահուն`
երբ բանականութիւնը կ՚ըլլայ գերիշխող
եւ հանդուրժողութիւնը ուղղորդիչ գործօն:
Այսօր, մեծարելով կանանց օրը,
պարտինք յարգանքով յիշատակել այն
փաղանգը կին խաւին, որ ֆեմինիստա -
կան ազդու շարժումով աստիճանաբար
եկաւ վերացնելու կանանց շուրջ գոյացած
խտրական, անարդար եւ նախապաշար -
եալ կարծրատիպը` դարերէ ժառանգուած:
Այդ շարժման առաջին նախաքայլերը
ի՜նչ տարօրինակ կը հնչէին, ի՜նչ աղմուկ
կը բարձրանար եւ պահպանողական ինչ-ինչ յետամնաց ուժեր
մաղձ ու թոյն կ՚արտածորէին:
Կնոջ դերը հաւաքականութենէն ներս բազմակողմանի է, ի
հարկէ տղամարդկանց գերազանցող: Շատեր գիտնալով այդ, կը
խուսափին ճշմարտութենէն, կ՚ուզեն կոծկել իրականութիւնը:
Ընտանիք-ազգ-պետութիւն եռեակին առանցքը կինն է, որ թէ՛
մայր է, թէ՛ դաստիարակ եւ թէ՛ ընկերային ծառայող եւ տղամարդ -
կանց ոգեշնչող: Առողջ ընկերութեան մը նախապայմանը անոր
դրական կեցուածքն է կնոջ հանդէպ:
Եկէք սերտենք անցեալը եւ պիտի նկատենք թէ կինը իր բազ -
մաշնորհ կարողութեամբ կրնայ ճակատագրական դեր ունենալ
բազմաթիւ ոլորտներէ ներս: Գիտութեան, արուեստներու, գրակա -
նութեան, պետական պաշտօններու, բարդ կնճիռներու հանգու -
ցալուծման, ազատագրական պայքարներու, լրտեսութեան, դա -
ւերու եւ խարդաւանքներու կիզակէտին կրնայ յայտնուիլ ան: Այս
օրերուն ի՜նչ ժամանակավրէպ կը հնչէ այն խեղկատակ կարծի քը`
թէ կինը խոհանոցի եւ մայրութեան համար է լոկ: Այս յետա մնաց
թիւրըմբռնումը հասարակութիւնը կը տանի լճացման եւ խաւա -
րամտութեան:
Միայն Մարտ 8-ին չէ որ պէտք է յիշենք կինը: Այլեւ, անոր
ամէնօրեայ ներկայութիւնը մեր չորսդին կը պարտաւորեցնէ ըլլալ
փափկանկատ եւ յարգալից անոր նկատմամբ: Եւ եթէ փոր ձենք
թափանցել շատ մը երեւոյթներու խորքը, կը նշմարենք թէ կինն է
թաքնուած անոր ետին: Անտեսանելի, բայց ոգեւորիչ ուժն է ան`
մեծ գործեր խթանող:
Ահա օրինակներ հայ գրականութենէն.- իշխանուհի Մարիամ
Թումանեանը եթէ չըլլար շատ բան պիտի տուժէր Յովհաննէս
Թումանեանի կտակած գրականութիւնը: Շուշանիկ Մատակեանը
եղաւ Աւետիք Իսահակեանի բեղուն քնարին ակունքը: Գրիգոր
Զօհրապի նորավէպերուն կեդրոնական տիպարը կինն է: Եղիշէ
Չարենցի բոցող գրիչը բռնկած էր կնոջ հուրով: Սուլամիթան
մնաց Պարոյր Սեւակին ներշնչումներուն
հերոսուհին: Վահան Տէրեան ինչքա՜ն եր -
գեց սէրը, մինչ Դուրեան տառապեցաւ
անոր կարօտէն:
Դեգերինք հայ ազատագրական պայ -
քարի էջերով եւ ահա կը տեսնենք Մարօ
Նազարբէկեանը որպէս հայ ժողովուրդի
Ժան Տ՚արք` իր յեղափոխական նկարա -
գիրով: Սօսէ մայրիկ եւ Ռուպինա Արեշ եան
գտնուեցան պայքարի առաջնագիծին: Հե -
տաքրքրական է նշել Գում Գաբուի եւ Պա -
պը Ալիի ցոյցերուն կանանց եւ դեռա տի
աղջիկներու խանդավառ մասնակցու թիւնը
գրագիտուհի Մառի Պէյլէրեանի ա ռաջնոր -
դութեանբ, որոնց մասին ակնար կելով Եր -
ուանդ Օտեան կը բնութագրէ` «հնչակու -
հիներ»: Ի՞նչպէս մոռնալ անձնդիր մայրե -
րու այն շերտը, որ յետ-եղեռնեան դժնդակ
պայմաններուն ապահովեց սերունդի մը հայեցի դաստիարա կու -
թիւնը: Կինը կանգնեցաւ` որպէսզի ազգը իր հետ վերականգնի:
Երեւանի ամենաբարձրադիր արձանը մայր Հայաստանն է:
Ան կարծէք կը հսկէ հայրենիքին վրայ: Կը հսկէ` թուրը ձեռքին:
Ի՜նչ խորիմաստ մնայուն ներկայութիւն է ան հայոց մայրաքա -
ղաքի սիրտին: Անոր շուքն ու հեղինակութիւնն է որ կը միացնէ
ազգին ցաքուցրիւ զաւակները: Ան է հայ զինուորին պահապանը
եւ եթէ հերոսածին մայրեր չըլլային, ապա ո՞վքեր պիտի կանգ -
նէին Հայաստանի սահմաններու խրամատներու ետին: Աւելին,
կինը եթէ չբազմացնէ սերունդները, ապա որո՞նց վստահիլ ազգին
ապագան: Ուրեմն` կեանքի շարունակականութեան, անվտան -
գութեան, հայրենասիրութեան եւ բարոյականութեան բաղադրիչ -
ները իր մէջ կը կրէ կինը, որուն տօնն է այսօր:
Այլեւս տհաճ կը հնչէ խօսիլ կանանց հաւասարութեան մասին:
Ընդհակառակը` պիտի աշխատիլ որ կինը աւելի ընդգրկուն եւ
լայն պարտականութիւններ ստանձնէ հաւաքականութենէն ներս:
Եւ իմանալ որ կան ընկերութիւններ, որ 21-րդ դարուն տակաւին կը
սահմանափակեն կնոջ իրաւունքները, կամ վերապահ եւ կասկա -
ծամիտ են կնոջ կարողութեանց եւ ունակութեանց շուրջ, ապա
ի՜նչ զաւեշտալի կացութեան կը մատնուին նմաններ:
Մարտ 8-ի առիթով, մեր պարտքն ու պարտականութիւնն է ող -
ջունել կնոջ անուրանալի վաստակն ու դերակատարութիւնը անց -
եալին, այսօր եւ ապագային. շեշտել անոր ամբողջական հաւա -
սա րութեան վրայ. չքացնել յամեցող թերահաւատութիւնը կնոջ
հան դէպ. զայն յարգել, բարձրացնել եւ մեծարել` քանզի անոր
ձեռ քերուն մէջն է մեր ապագան եւ ուռճացող սերունդը մարդկու -
թեան:
Կանանց միջազգային օրուան առիթով բի՜ւր ողջոյն մեր
մայրերուն, քոյրերուն, դուստրերուն, ընկերուհիներուն եւ բոլոր
անոնց որոնք եղան եւ են ջատագովները կնոջ հաւասարութեան:
Դէպի ամբողջական հաւասարութիւն եւ աւելի՛ն...։

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ