Նկատի ունենալով, թէ Մայիս ամիսը նուիրուած է Աստուա -
ծամօր եւ կը յատկանշուի իբրեւ մայրերու նուիրուած ամիս,
Նոր Սերունդ Մշակութային Միութիւնը գեղեցիկ գաղափարը
ունեցած էր դէպի «Հարիսա»-ի գեղեցիկ բարձունքը ուխտա -
գնացութեամբ մը մեծարելու հայ մայրերը:
Արդարեւ, Չորեքշաբթի, 10 Մայիս 2017-ին, առաւօտեան ժա -
մը 9:00-ին, հայ տիկինները ժամադրուած էին Նոր Հաճնոյ Ս.
Գէորգ եկեղեցւոյ առջեւ, մեկնելու համար դէպի «Հարիսա»-ի
սրբավայրը:
Բոլորին մօտ կը նկատուէր բարձր եւ ուրախ տրամադրու -
թիւն: Երեք փոխադրակառքերով հասնելէ ետք, աղօթք մատո ւ -
ցեցին եկեղեցւոյ մէջ եւ բարձրացան Աստուածամօր արձանին
մօտ, կատարելու համար իրենց ուխտը:
Շատ տպաւորիչ էր իւրաքանչիւրին մօտ հաւատքի եւ գոհու -
նակութեան զգացումները: Շրջագայելէ ետք սրբավայրի զա -
նազան բաժինները եւ յուշանուէրներ գնելէ ետք բարձրացան
փոխադրակառքերը՝ ուղղուելու դէպի գեղատեսիլ «Մանազէր»
ճաշարանը:
Տեղաւորուելէ ետք համադամ ճաշերով պատրաստուած սե -
ղաններու շուրջ, Նոր Սերունդ Մշակութային Միութեան ատե -
նա պետուհի Տիկ. Անի Եփրեմեան բարի գալուստ մաղթեց ներ -
կաներուն, նշելով, թէ «Մայիս ամսուան ընթացքին մենք կը մե -
ծարենք հայ մայրը եւ կը հաւատանք, թէ հայ մայրը կը տար -
բերի աշխարհի բոլոր մայրերէն, որովհետեւ հայ մօր հաւատքը
ուրիշ է, հայ մօր աղօթքը ուրիշ է, հայ մայրը ուրիշ է աշխարհի
բոլոր մայրերէն, եւ ճիշդ այդ պատճառաւ հայ մայրը Աստուա -
ծա մօր պատկերն է»: Ապա ան շնորհաւորեց Մարիամ, Մարի
անուն կրողները եւ բոլորին մաղթեց, որ իրենց ուխտը ընդունե -
լի ըլլայ եւ Աստուածամօր օրհնութիւնը իրենց օճախներուն մէջ
միշտ վառ մնայ:
Ներկաներուն տրամադրութիւնը միշտ բարձր էր շնորհիւ
ջերմիկ եւ խանդավառ մթնոլորտին եւ գեղատեսիլ բնութեան,
որ կը պարզուէր իրենց դիմաց, անոնք կը վայելէին Լիբանանի
գեղեցկութիւնը, որ հրաշքի համազօր էր:
Կատարուեցաւ վիճակահանութիւն, ուր բախտաւորը արժա -
նացաւ գեղեցիկ ոսկէ վզնոցի մը՝ տրամադրուած Միութեան
բարեկամուհիներէն Տիկ. Ալիս Օհանեանի կողմէ:
Ապա, ներկաները բարձրացան փոխադրակառքերը եւ ուղ -
ղուեցան Ճիւնիի «Ս. Գէորգ» ուխտավայրը, ուր, մատուռին մէջ
աղօթելէ եւ «Հայր Մեր»-ը երգելէ ետք, իրենց ուխտը կատարե -
ցին այնտեղ եւս:
Վերադարձի ճամբուն բոլորին դէմքերուն վրայ կը նկատուէր
ուրախութեան եւ գոհունակութեան զգացումներ: Շնորհակա -
լական եւ գնահատական արտայայտութիւններով բաժնուե -
ցան, մաղթելով Նոր Սերունդ Մշակութային Միութեան յա -
րատեւ վերելք եւ յաջողութիւն իրենց ծրագիրներու իրա կա -
նացման մէջ:

ՆԵՐԿԱՅ ՄԸ

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ