Աւարտելէ ետք Պրիւքսէլի մէջ կայացած Եւրոպայի քիւրտ
ղեկավարներուն հետ հանդիպումները եւ խորհրդակցական
քննարկումները, Արեւմտահայերու Ազգային Համագումարին
կից Փոքր Ասիոյ Ժողովուրդներու Համագործակցութեան Մար -
մինը մեկնեցաւ Աթէնք, ուր նոյն օրը, Ապրիլ 23-ի երեկոյեան,
խորհրդակցական կարեւոր հանդիպում ունեցաւ Յունաստանի
1.5 միլիոն ծագումով Պոնտոսի յոյն համայնքի ղեկավարներուն
հետ: Աթէնքի կեդրոնը գտնուող մշակութային պալատը իր մէջ
կը ներփակէ այս հերոս ժողովուրդին 2500-ամեայ քաղա -
քակրթութեան, պատմութեան եւ մշակոյթին նուիրուած թան -
գարան եւ արխիւային մեծ գրադարան: Այնտեղ կարելի է տես -
նել Միհրդատ Եւփատոր թագաւորին ոսկեդրամի լուսապատ -
կերը, որ հայոց Մեծն Տիգրան թագաւորին կնութեան տուած էր
իր Կլէոպատրա գեղանի դուստրը: Հայ պետական բանակները
երկարատեւ պայքար մղեցին հռոմէական դաժան կայսրութեան
դէմ, պարտութեան մատնելով Լուկուլլուսը, եւ ներքին դաւա -
ճանութեան պատճառով զինք ժամանակաւորպէս վար դրին
Օգոստոս կայսեր առաջ, պահպանելով Հայաստանն ու Պոն -
տոսը, Միհրդատ անձնասպան եղաւ:
Վերադառնալով Աթէնք, յայտնի դարձաւ, որ 1922-23 թուա -
կաններուն Աթաթուրքի եւ Թոփալ Օսմանի կողմէ ցեղասպա -
նութեան ենթարկուեցան: Մէկ մասը իր հողերուն վրայ եւ բռնի
կրօնափոխ եղաւ կամ թրքացուեցաւ: Բայց, հակառակ յունա -
կան կառավարութեան մերժողական դիրքորոշման (քաղաքա -
կան նկատումներէ ելլելով)՝ չճանչնալու պոնտոսցիներուն ցե -
ղասպանութիւնը, ապա եւ անոնք կը շարունակեն պայքարը
Թուրքիոյ մէջ բռնագրաւուած ինչքերուն վերադարձին, արդար
հատուցման եւ հայրենադարձութեան:
Այս խորհրդաժողով-հանդիպման ընթացքին ելոյթ ունեցան
եւ իրենց կարծիքները յայտնեցին նաեւ Անգարայի «Աքայ Քոյ»
Ազատ Խօսքի հաստատութեան պատուիրակները, գլխաւորու -
թեամբ հայ ժողովուրդի մեծ բարեկամ Սաիթ Չեթինօղլուին, որ
գլխաւոր ուժերէն մին էր Հնչակեան Քսան կախաղաններու
ոգե կոչման, որուն մասնակցեցաւ նաեւ Ընկ. Ալեքսան Քէօշկեր -
եան, 2015-ին, Սուլթան Պայազիտ հրապարակին վրայ: Սաիթ
Չեթինօղլու բաւականին զգոյշ կը վարէ այսօր պայքարը, ինքն
ալ չյայտնուելու ճաղերու ետին, Էրտողանի հիւանդագին քա -
ղաքականութեան պատճառով:
Պոնտոսի յոյները ունին մեծ սփիւռք, նաեւ Յունաստանի մէջ
բազմաթիւ պատգամաւորներ ու հզօր երիտասարդութիւն: Ա -
նոնք հիմա զարթօնք կþապրին, հակառակ Յունաստանի տնտե -
սական դժուարին պայմաններուն, կամուրջները միշտ ամուր
պահելով Պոնտոսի քոյրերուն, եղբայրներուն հետ:
Այս կարեւոր հանդիպումներու կազմակերպման մէջ կարե -
ւոր դեր խաղաց յոյն պատմաբան եւ քաղաքական պայծառ
գործիչ Թէոդոսիոս Քէյիսքիտիսը, որ նաեւ որպէս կարգաւորող
կը մասնակցի բոլոր նիստերուն եւ խորհրդաժողովներուն, ո -
րոնք կը վերաբերին ինչպէս Պոնտոսի յոյներուն, այդպէս ալ
ցեղասպանութեան ենթարկուած ու տարագրուած Փոքր Ասիոյ
ժողովուրդներուն:
Երկօրեայ հանդիպման աւարտին ստորագրուեցաւ փաստա -
թուղթ-հաղորդագրութիւն, որուն հիման վրայ յոյն եւ Պոնտոսի
երիցս տարագրուած միութիւնը պէտք է համատեղ ջանքերով
հասնին յաղթանակի, արդար իրաւունքներու վերատիրացման,
ընդհանուր հայրենիքի մէջ խաղաղ ու երջանիկ կեանքով ապ -
րելու տեսլականով:

ՀԱՄՕ ՄՈՍԿՈՖԵԱՆ

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ