Վաղուան համար նախատեսուած Խորհրդարանի լիագու -
մար նիստը ակնյայտ է որ պիտի չգումարուի: Ընտրական նոր
օրէնքի մը շուրջ համաձայնութեան բացակայութեան լոյսին
տակ կ՝ակնկալուի, որ նիստը դարձեալ յետաձգուի, թերեւս
մինչեւ յունիսեան վերջնաժամկէտը: Յիշեցնենք, որ այս նիստը
սկզբունքով պիտի գումարուէր Ապրիլին, սակայն նախագահ
Միշէլ Աունի լիազօրութիւններու գործածութեամբ մէկ ամիսով
յետաձգուեցաւ, կանխարգիլելու համար Խորհրդարանի պաշ -
տօ նավարութեան հաւանական երկարաձգումը:
Վարչապետ Սաատ Հարիրի երէկ այցելեց Պաապտայի պա -
լատ, ուր Հանրապետութեան նախագահին հետ քննարկեց երկրի
քաղաքական նորագոյն զարգացումները: Նախագահ ու վար -
չա պետ համաձայնեցան կառավարութեան նիստ մը գու մարել
Չորեքշաբթի օր, վարչապետարանին մէջ: Կէս ժամ տեւած ժողո -
վէն ետք Հարիրի հեռացաւ, առանց մեկնաբանութիւն կա տա -
րելու:
Խորհրդարանի փոխնախագահ Ֆէրիտ Մքէրի դիտել տուաւ,
որ ընտրական նոր օրէնքի մը շուտափոյթ մշակումն ու վաւե -
րա ցումը բացառուած չէ: Մքէրիի համաձայն, ընդհանուր հա -
մաձայնութիւն կայ համամասնական դրութիւնը որդեգրելու
շուրջ: Ան մաղթեց, որ Խորհրդարանի պաշտօնավարութեան
երկարաձգումը ըլլայ պարզապէս թեքնիք երկարաձգում մը:
Իսկ երեսփոխան Միշէլ Մուսա յայտնեց, թէ յառաջընթաց կայ
Խորհրդարանի նախագահ Նեպիհ Պըրրիի ընտրական օրէնքի
առաջարկին շուրջ: Անոր համաձայն, անհրաժեշտ է մանրակրկիտ
ուսումնասիրութիւններ կատարել, յանգելու համար ընտրա -
կան արդի եւ արդար օրէնքի մը: Երեսփոխան Աքրամ Շհայէպ
մաղթեց, որ ընտրական օրէնք մը վաւերացուի մինչեւ 19 Յու -
նիս, այլապէս երկիրը պիտի ուղղուի դէպի աղէտ:
Մարատա հոսանքի նախագահ երեսփոխան Սլէյման Ֆրան -
ժիյէ իր կարգին յայտնեց, որ ընտրութիւնները վերջ ի վերջոյ
պիտի կայանան, նոյնիսկ եթէ ուշանան: Անոր համաձայն, մի -
ջին չափի ընտրատեղամասերով համամասնական դրութեան
վրայ հիմնուած ընտրական օրէնք որդեգրելը աւելի հաւանա -
կան է: Ելեւմուտքի նախարար Ալի Հասան Խէլիլ յայտնեց, որ
իրենք դատարկութիւն եւ երկարաձգում չեն ուզեր Խորհրդա -
րա նին մէջ: Անոր համաձայն, ընտրական նոր օրէնքը պէտք է
յարգէ արդար ներկայացուցչութեան իրաւունքը: Ելեւմուտքի
նախարարը նաեւ խօսեցաւ ելեկտրականութեան ծրագրին
մասին ու շեշտեց, որ իրենք պիտի մերժեն գործարքները:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ