Երկուշաբթի, 8 Մայիս 2017-ի երեկոյեան, Հ.Մ.Մ. Ռաուտա
ակումբ այցելեցին յատուկ առիթով մը Միացեալ Նահանգ նե րէն
Պէյրութ ժամանած Ս.Դ.Հ.Կ. ԱՄՆ-ի Վարիչ Մարմինի մար -
զական դիւանապետ եւ «Մասիս» շաբաթաթերթի վարչական
պատասխանատու Ընկ. Վահէ Աջապահեանը եւ Գալիֆոր նիոյ
Հ.Մ.Մ.-ի ատենապետ` Ընկ. Վարդան Գոճապապեանը։
Հանդիպման մասնակցեցան պետական երեսփոխան Ընկ.
Սեպուհ Գալփաք եան եւ Վարիչ Մարմինի անդամներ:
Յարգելի հիւրերուն դիմաւորեցին Ս.Դ.Հ.Կ. «Պանդուխտ»
մասնաճիւղի վարչութեան ընկերները, Հ.Մ.Մ. Ռաուտայի
տիկնանց վարչութիւնը, ինչպէս նաեւ շրջանի ընկերներն ու
բարեկամները:
Հանդիպումը առիթ ընծայեց առաւել եւս ծանօթանալու
յարգարժան հիւրերուն եւ տեղեկանալու Միացեալ Նահանգ -
ներու մէջ կատարուած Հ.Մ.Մ.եան աշխատանքներուն մասին:
Խօսք առաւ Ս.Դ.Հ.Կ. «Պանդուխտ» մասնաճիւղի ատենա -
պետ Ընկ. Ալեք Սալպաշեան, որ, բարի գալուստ մաղթելէ ետք
յարգարժան հիւրերուն, զեկուցեց վերջին տարիներու ընթաց -
քին մասնաճիւղին կատարած աշխատանքներուն եւ դի -
մագրաւած դժուարութիւններուն մասին շրջանէն ներս:
Ընկերական եւ ջերմ մթնոլորտի մէջ վարչութիւնը Ընկ. Վա հէ
Աջապահեանին յանձնուեցաւ մասնայատուկ յուշանուէ ր մը, որ
կը խորհրդանշէր նահատակուած Ընկ. Արա Պէշ պուչաքեանի
մահուան 30-ամեակը, իսկ Ընկ. Վարդան Գոճա պապեան
յանձնուեցաւ Ռաուտայի մէջ ողբացեալ ըն կեր-ընկե րուհիներու
յիշատակին նուիրուած յուշանուէր մը:
Գնահատելով «Պանդուխտ» մասնաճիւղին աշխատանքը,
Ընկ. Վարդան Գոճապապեան Հ.Մ.Մ.-ի շքանշանով պարգե -
ւատ րեց Ս.Դ.Հ.Կ. «Պանդուխտ» մասնաճիւղի ատենապետ Ընկ.
Ալեք Սալպաշեանը:
Հանդիպման աւարտին խօսք առաւ Ս.Դ.Հ.Կ. Կեդրոնական
Վարչութեան փոխատենապետ Ընկ. Սեպուհ Գալփաքեան, որ
բարձր գնահատեց Ռաուտայի շրջանին մէջ «Պանդուխտ»
մասնաճիւղին կատարած նուիրեալ աշխատանքը, մաղթելով
բոլորին յաջողութիւն եւ յարատեւ վերելք իրենց գործունէու -
թիւններուն մէջ:
Նոյն առիթով հանդիպում մը տեղի ունեցաւ նաեւ Հ.Մ.Մ.
Թոմարզա ակումբին մէջ, ուր յարգարժան հիւրերը ընդունուե -
ցան ատենապետ` Ընկ. Մկրտիչ Թէքիրեանի կողմէ, ուր ներ կայ
էին նաեւ Սին Էլ Ֆիլի քաղաքապետութեան անդամ Ընկ. Աւօ
Երեմեանը եւ վարչական ընկերներ:
Հանդիպումը առիթ ընծայեց փոխադարձ ծանօթացման եւ
կատարուած աշխատանքներու տեղեկացման: Հիւրերը շնոր -
հաւորեցին եւ գնահատեցին շրջանին մէջ կատարուած աշխա -
տանքները եւ Հ.Մ.Մ. Թոմարզայի վարչութեան մաղթեցին
յարատեւ յաջողութիւն: Այստեղ եւս պետական երեսփոխան
Ընկ. Սեպուհ Գալփաք եան եւ Վարիչ Մարմինի ընկերները Հ.Մ.Մ.
Թոմարզայի վարչութեան մաղթեցին բեղմնաւոր աշխատանք
եւ յարատեւութիւն։

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ