Արտաքին գործոց նախարար Ժըպրան Պէսիլ յայտնեց, որ
ընտրական նոր օրէնքին մէջ քրիստոնեաներու ներկայացուց -
չու թիւնը սրբագրելը կը համարուի ազգային ուխտը պաշտպանել,
ոչ թէ յարանուանական առաջարկներ ներկայացնել: Փոփոխու -
թիւն եւ Բարեկարգում համախմբումի նիստէն ետք Պէսիլ յայ -
տարարեց, որ Ծերակոյտ մը հիմնելով կը պահպանուին յա -
րան ուանութիւններուն իրաւունքները: Ան կոչ ուղղեց պահպա -
նելու հաւասար բաժնեկցութիւնը եւ Խորհրդարանը ընտրելու
համամասնական դրութեամբ: «Այսօր մենք ունինք որակաւո -
րումի վրայ հիմնուած ընտրական օրէնքը, որ կը պահպանէ
թուային հաւասարակշռութիւնը: Կ՚ուզենք այնպիսի օրէնք մը,
որ կը պահպանէ համամասնական ժողովրդավարութիւնը եւ
քաղաքայիններուն իրաւունքները», ըսաւ Պէսիլ: Ան նաեւ պաշտ -
պանեց ելեկտրականութեան ծրագիրը եւ ուժանիւթի նախա -
րարին աշխատանքը:
Մուսթաքպալ խորհրդարանական պլոքը իր հերթական
նիստին ընթացքին կարեւորեց Սուրիոյ հետ սահմաններուն
վրայ լիբանանեան բանակի տեղակայումը: Պլոքը իր հերթա -
կան նիստին ընթացքին դիտել տուաւ, որ Հըզպալլայի ընդհա -
նուր քարտուղարը չափազանցած էր Հըզպալլայի նահանջը
սահմաններէն: Պլոքի երեսփոխանները խստիւ դատապարտե -
ցին ապօրինի զէնքին տարածումը եւ անոր պատճառած վտան -
գաւոր միջադէպերը:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ