Սուրիոյ հարցով միջազգային պատուիրակ Սթեֆան Տը Միս -
թուրա ներկայացուց առաջարկ մը՝ Սուրիոյ նոր սահմանադրու -
թիւնը մշակելու առնչութեամբ: Առաջարկը ներկայացուեցաւ Ժը -
նեւի մէջ կայացած բանակցային նիստերուն ընթացքին: Պատուի -
րակը նաեւ յայտնեց, որ սուրիական իշխանութիւնները համա -
ձայնած են սահմանադրութիւնը ուսումնասիրելու համար օրէն -
քի մասնագէտներու հետ տեսակցելու առաջարկին: Սուրիոյ
իշխանութեան պատուիրակութեան ղեկավար Պաշշար Ժաա -
ֆարի սակայն յայտարարեց, որ Սուրիոյ սահմանադրութիւնը
Սուրիոյ ժողովուրդին իրաւունքն է եւ արտաքին միջամտու -
թիւնները մերժելի են: Իսկ Ֆրանսայի եւ Ռուսիոյ նախագահ -
ներ Էմանուէլ Մաքրոն եւ Վլատիմիր Փութին համաձայնեցան
շարունակել խորհրդակցութիւնները շրջանային խնդիրներուն
շուրջ` ներառեալ Սուրիոյ հակամարտութիւնը:
Գետնի վրայ, Իսլամական Պետութիւն կազմակերպութեան
զինեալներ յարձակում գործեցին Հալէպ-Հոմս մայրուղիին վրայ
գտնուող գիւղերէն Աքարիպ Սաֆիի վրայ, ուր սպաննեցին քա -
նի մը քաղաքայիններ: Մարդկային իրաւունքներու սուրիական
խորհուրդին համաձայն, ծայրայեղականները գիւղին մէջ սպան -
նեցին 20 անձեր, մինչեւ սուրիական բանակին եւ անոր օժան -
դակող ուժերուն միջամտութիւնը: Ընդհանուր առմամբ, բախում -
ները ձգեցին 34 մեռեալ: Սուրիական ընդդիմութիւնը նաեւ յայ -
տարարեց, որ Միջազգային Դաշինքը առաջին անգամ ըլլալով
հարուածած է սուրիական բանակին եւ անոր զօրակցող ուժե -
րուն դիրքերը` Դամասկոս-Պաղտատ ճամբուն վրայ:
Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատ յայտնեց, որ ահաբեկ -
չութեան դէմ պայքարի ծիրին մէջ սուրիական եւ իրաքեան բա -
նակներուն կատարած իրագործումները կը կազմեն կարեւո րա -
գոյն հիմքը` վերականգնելու երկու երկիրներուն անվտան գու -
թիւնը: Անոր համաձայն, թշնամին նոյնն է եւ շրջանի պետու -
թիւնները բաժնելու ծրագիրներուն դէմ պայքարը կը մնայ
միացեալ: Ասատ այս մասին նշեց Իրաքէն պատուիրակութիւն
մը ընդունած ատեն:
Այլ գիծի վրայ, ՄԱԿ զգուշացուց, որ յաւելեալ երկու հարիւր
հազար քաղաքայիններ փախուստ պիտի տան Մուսուլէն, իրաք -
եան բանակին եւ զինեալներուն միջեւ շարունակուող մարտե -
րու լոյսին տակ:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ