Եւ 13 Յունիսին ծնունդ առաւ ընտրական օրէնքին շուրջ հա -
մաձայնութիւնը: Այսօր Պաապտայի պալատին մէջ տեղի պի տի
ունենայ կառավարութեան նիստ մը, որուն 47 յօդուած ներէ
բաղկացած օրակարգի առաջին դիրքը կը գրաւէ ընտրական
օրէնքի հարցը: Երէկ քաղաքական հրապարակը ականատես
դարձաւ մարաթոնային տեսակցութիւններու եւ քննարկում նե -
րու, որոնց ընթացքին քաղաքական կողմերն ու պատասխա -
նա տուները փորձեցին շրջանցել ընտրական օրէնքին դիմաց
ցցուած վերջին խոչընդոտները: Վարչապետարանին մէջ երէկ
երեկոյեան նիստ մը գումարեց ընտրական օրէնքի մշակումով
զբաղող նախարարական յատուկ յանձնաժողովը, վարչապետ
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ: Նիստէն ետք հանրօգուտ
աշխատանքներու նախարար Եուսէֆ Ֆինիանոս յայտնեց, որ
իրենք որոշ նկատողութիւններ ներկայացուցած են, որոնք պի -
տի փոխանցուին կառավարութեան նիստին: Նախապէս դարձ -
եալ վարչապետարանին մէջ տեղի ունեցաւ ժողով մը, մասնակ -
ցութեամբ Հարիրիի, արտաքին գործոց նախարար Ժըպրան
Պէսիլի, ելեւմուտքի նախարար Ալի Հասան Խէլիլի, Հըզպալլայի
ընդհանուր քարտուղարի քաղաքական հարցերու օգնական
Հըսէյն Խէլիլի, երեսփոխաններ Ուաէլ Ապու Ֆաուրի եւ Ժորժ
Ատուանի:
Վարչապետարանին մէջ գումարուած ժողովներուն ար -
դիւն քով քաղաքական ընդհանուր համաձայնութիւն գոյացաւ
ընտրական նոր օրէնքին շուրջ: Համաձայնութիւնը կը բաղկա -
նայ զանազան յօդուածներէ, որոնք կը վերաբերին ընտրատե -
ղամասերու բաժանումներուն, ընտրական հոլովոյթին, քուէնե -
րու հաշուարկին, թեկնածուներու յաղթանակի եզրին եւ ընտ -
րական այլ մանրամասնութիւններու: Ըստ համաձայնութեան,
Լիբանան կը բաժնուի 15 ընտրատեղամասերու, փոքրամաս -
նութիւններու աթոռը Պէյրութի երկրորդ ընտրատեղամասէն կը
փոխադրուի առաջին ընտրատեղամաս, ընտրացանկ մը յաջո -
ղած կը համարուի եթէ ստանայ ընդհանուր քուէարկողներու
թիւը բաժանեալ աթոռներու թիւին համապատասխանող քուէ -
ներ: Ընտրական նոր օրէնքը կ՚արտօնէ ոչ ամբողջական ցան -
կերու մասնակցութիւնը, պայմանաւ որ ունենան առնուազն
մէկ թեկնածու` ընտրատեղամասը բաղկացնող իւրաքանչիւր
գաւառէ: Բարեկարգումներու ծիրին մէջ, նոր օրէնքը կը խօսի
նախապէս տպագրուած քուէաթերթիկներու մասին, սակայն
համաձայնութիւն չկայ ընտրութեան մասնակցութեան տարիքը
նուազեցնելու եւ կանանց աթոռներ յատկացնելու մասին: Իսկ
ընտրատեղամասերու բաժանումը ակնկալուած է հետեւեալ
ձեւով. Սայտա-Ժըզզին` 5 աթոռ, Սուր-Զահրանի-Պընթ Ժպէյլ`
10 աթոռ, Նապաթիէ-Մէրժաայուն-Հասպայա` 8 աթոռ, Պաալ -
պէք-Հըրմէլ` 10 աթոռ, Զահլէ` 7 աթոռ, Արեւմտեան Պեքաա-
Ռաշայա` 6 աթոռ, Աքքար` 7 աթոռ, Թրիփոլի-Մընյէ-Տընիէ` 11
աթոռ, Պըշէրրի-Զղարթա-Քուրա-Պաթրուն` 10 աթոռ, Շուֆ-Ալէյ`
13 աթոռ, Պաապտա` 6 աթոռ, Մեթն` 8 աթոռ, Քսըրուէն-Ժպէյլ`
8 աթոռ, Պէյրութ առաջին` 9 աթոռ եւ Պէյրութ երկրորդ` 10
աթոռ: Նշենք, որ քաղաքական այս համաձայնութեան մէջ
ներառուած չեն ընտրութեան թուականը եւ Խորհրդարանի
պաշտօնավարութեան թեքնիք երկարաձգումը: Անոնց շուրջ
համաձայնութիւն պիտի գոյանայ յետագային:
Հանրապետութեան նախագահ Միշէլ Աուն հետեւեցաւ
ընտրական օրէնքի մշակման քննարկումներուն, ծանօթա նա -
լով համաձայնական եւ վիճաբանական կէտերուն: Աուն իր
տեսակցութիւններուն եւ հաղորդակցութիւններուն մէջ շեշտեց
Սահմանադրութիւնը յարգելու կարեւորութիւնը, որպէս պետա -
կան հաստատութիւններու առողջ աշխատանքը ապահովելու
գրաւական: Անոր համաձայն, ընտրական նոր օրէնքը պիտի
ըլլայ կարեւոր հանգրուան մը լիբանանեան քաղաքական ու
ազգային կեանքին մէջ, որովհետեւ լիբանանցիներուն առջեւ
պիտի բանայ իրենց ապագան կառուցելու դուռը, ինչպէս նաեւ
պիտի համարուի ազգային միասնականութիւնը, արդարու -
թիւնը եւ լիբանանցիներուն միջեւ հաւասարութեան սկզբունքը
պահպանող օրէնք մը:
Ընտրական օրէնքին քննարկումները մեկնաբանեց նաեւ
Ժողովրդավարական Հանդիպում համախմբումի նախագահ
երեսփոխան Ուալիտ Ճոմպլաթ: Անոր համաձայն, նոր օրէնքը
բարդ է զայն մշակողներուն նման եւ կը հետապնդէ անորոշ
նպատակներ:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ