Լիբանանի խորհրդարանական ընտրութիւնները տեղի պի -
տի ունենան յառաջիկայ գարնան: Ընտրական նոր օրէնքը պաշ -
տօնապէս վաւերացուեցաւ նախարարաց խորհուրդին կողմէ եւ
փոխանցուեցաւ Խորհրդարանին: Կառավարութիւնը Պաապ -
տայի պալատին մէջ երէկ գումարեց իր հերթական նիստը,
Հան րապետութեան նախագահ Միշէլ Աունի գլխաւորութեամբ
եւ ներկայութեամբ վարչապետ Սաատ Հարիրիի: Նիստին ըն -
թացքին քննարկուեցաւ 47 կէտերէ բաղկացած օրակարգ մը,
որուն գլխաւոր նիւթն էր ընտրական օրէնքի թղթածրարը: Նիս -
տի ծիրին մէջ ժողով մը գումարեց ընտրական օրէնքը մշակող
նախարարական յանձնախումբը, ո -
րուն ընթացքին արծարծուե ցան օրէն -
քի որոշ մանրամասնութիւններ, կա -
տարուեցան լեզո ւական բարեփոխում -
ներ: Երկար քննարկումներէ ետք նա -
խարար ները միաձայնութեամբ վաւե -
րացուցին ընտրական օրէնքը, իսկ
Ալի Քանսօ, Թալալ Ըրսլան եւ Եուսէֆ
Ֆինիանոս վերապահու թիւն յայտնե -
ցին: Հանրապետութեան նախագա -
հը, վարչապե տը եւ պատկան նախա -
րարները ապա ստորագրեցին ընտ -
րա կան նոր օրէնքին տակ ու զայն փո -
խանցեցին Խորհրդարանին:
Հանրապետութեան նախագահ Միշէլ Աուն նիստին ընթաց -
քին դրուատեց ընտրական նոր օրէնքին շուրջ կայացած քա ղա -
քական համաձայնութիւնը, զայն համարելով մեծ յաջողութիւն
մը, նկատի առնելով, որ անկախութենէն ի վեր կը գործադրուէին
անարդար ընտրական օրէնքներ: Աուն յառաջդիմական քայլ մը
համարեց ընտրական նոր օրէնքը, եւ հաստատեց, որ խորհրդակ -
ցութիւնները պիտի շարունակուին մինչեւ ամբողջական վաւե -
րացում: Նախագահին համաձայն, ընտրական նոր օրէնքը
նուիրուած է բոլոր անոնց, որոնք լուսանցքայնացած էին նա -
խորդ օրէնքներուն մէջ:
Վարչապետ Սաատ Հարիրի կառավարութեան նիստին ըն -
թացքին նշեց, որ կառավարութիւնը յանձնառու մնացած էր իր
խոստումին եւ ամբողջացուցած էր ընտրական օրէնքի մշակու -
մը, շնորհիւ քաղաքական կողմերուն միջեւ խորհրդակցու թիւն -
ներուն եւ համագործակցութեան: Հարիրիի համաձայն, ընտ -
րական նոր օրէնքը յառաջդիմական քայլ է դէպի կայունութիւնը
երաշխաւորող ընտրական արդար համակարգ մը: Հարիրիի
համաձայն, տեղի պիտի ունենայ 11 ամիսներու թեքնիք երկա -
րաձգում, որովհետեւ ընտրութիւններուն համար անհրաժեշտ
են որոշ նախապատրաստութիւններ: Վարչապետը պատմա -
կան որակեց համաձայնութիւնը եւ ներողութիւն խնդրեց ընտ -
րական օրէնքի ուշացումին համար: Ան խոստացաւ ընտրական
օրէնքը բացատրել ընտրողներուն եւ քուէարկութեան հետեւող
կողմերուն: Վարչապետը ցաւ յայտնեց, որ կարելի չեղաւ ընտ -
րելու իրաւունք շնորհել 18 տարեկանը ամբողջացուցած լիբա -
նանցիներուն, ոչ ալ ճշդել կանանց յատկացուած բաժին մը:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ