Չորեքշաբթի, 14 Յունիս 2017-ի առաւօ տուն,
Անթիլիասի Մայրավանք այցելեց Կիպրոսի
Հանրապետութեան նախագահ Նիկոս Անաս -
թասիատիս: Նախագահին պատուիրակու -
թեան մաս կը կազմէին Կիպրոսի արտաքին,
ներ քին, տնտեսութեան եւ զբօսաշրջութեան
նախարարները, ինչպէս նաեւ այլ բարձրաս -
տիճան պատասխանատուներ:
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. կաթողիկոս Վեհարանի
դահլիճին մէջ ընդունեց Կիպրոսի Հանրապե -
տութեան նախագահը: Նորին Սրբութեան կող -
քին ընդունելութեան ներկայ էին Գերշ. Տ. Օշա -
կան Արք. Չօլոյեան, Գերշ. Տ. Գեղամ Արք. Խա -
չերեան, Գերշ. Տ. Շահան Արք. Սարգիսեան,
Գերշ. Տ. Խորէն Արք. Տողրամաճեան եւ Գերշ.
Տ. Շահէ Եպս. Փանոսեան: Ներկայ էին նաեւ
պետական երկու նախարարներ` Աւետիս Կի -
տանեան (զբօսաշրջութեան նախարար) եւ Ժան
Օղասափեան (կնոջական հարցերու նախա -
րար), եւ երեսփոխաններ` Յ. Բագրատունի, Ար -
թիւր Նազարեան, Սեպուհ Գալփաքեան, Շանթ
Չինչինեան եւ Սերժ Թուրսարգիսեան, ինչպէս
նաեւ Ազգային Կեդրոնական Վարչութեան ան -
դամներ` Տոքթ. Պետրոս Գարաճրճեան, Տիգ -
րան Ճինպաշեան, Սուրէն Սարգիսեան եւ Վի -
գէն Գասապեան, հայկական կուսակցութեանց
ներկայացուցիչներ` Մարտիկ Ժամկոչեան
(Ս.Դ.Հ.Կ.), Յ. Բագրատունի (Հ.Յ.Դ.) եւ Աւետիս
Տագէսեան (Ռ.Ա.Կ.):
Ողջունելով նախագահին ներկայութիւնը,
Վեհափառ Հայրապետը ըսաւ. «Պատմական
կապեր ունեցած են մեր երկու ազգերը, եկե -
ղեցիները եւ երկիրները: Այդ կապերը աւելի
շեշտուեցան Կիլիկեան շրջանին, յատկապէս
քաղաքական ու տնտեսական մարզերէն ներս»:
«Մեր երկու ժողովուրդներուն գործակցութիւնը
տնտեսական շահերու վրայ չէ հիմնուած, այլ
հաւաքական արժէքներու, սկզբունքներու եւ
ձգտումներու վրայ հիմնուած է», ըսաւ Նորին
Սրբութիւնը: Ապա, ան յայտնեց, որ մենք հա -
ւա քական դատ ունինք. Կիպրական Դատ եւ
Հայ Դատ: «Այս երկու դատերը նոյն նպատակը
ունին` արդարութիւն, եւ նո՛յն հասցէն` Թուր -
քիա: Ցեղասպան նոյն Թուրքիան մեր երկու ժո -
ղովուրդները ջարդած է եւ արմատախիլ դար -
ձուցած իր հողերէն: Մենք պիտի շարունակենք
միասին աշխատիլ միջազգային ընտանիքէն
ներս, որպէսզի արդարութիւն կատարուի մեր
երկու ժողովուրդներուն», շեշտեց Վեհափառ
Հայրապետը: Նորին Սրբութիւնը նաեւ ողջու -
նեց Կիպրոսի ու Հայաստանի միջեւ զարգա -
ցող տնտեսական ու դիւանագիտական կապե -
րը: Հուսկ, Հայրապետը իր ջերմ գնահատանքը
յայտնեց նախագահին՝ Կիպրոսի հայ համայն -
քին ցուցաբերած յատուկ հոգածութեան հա -
մար: Նորին Սրբութիւնը ըսաւ, թէ ինչպէս իր
նախորդներուն, նաեւ նախագահին այցելու -
թիւնը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսու թեան
Մայրավանք, աւելի պիտի ամրապնդէ մեր ժո -
ղովուրդներուն ու եկեղեցիներուն պատմական
բարեկամութիւնը: Իր խօսքի աւարտին, Հայ -
րապետը արծաթապատ կողքով «Նարեկ» մը
նուիրեց նախագահին:
Կիպրոսի նախագահը իր կարգին խօսք առ -
նելով իր ուրախութիւնը յայտնեց, որ կը գտնուի
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսարանէն ներս:
Ան անդրադարձաւ յոյն եւ հայ ժողովուրդնե րու
դարաւոր բարեկամութեան, ինչպէս նաեւ Հա -
յաստանի ու Կիպրոսի միջեւ զարգացող գոր -
ծակցութեան: Նախագահը յիշեց իր կա տարած
այցելութիւնը Հայաստան եւ նախա գահ Սերժ
Սարգսեանի այցելութիւնը` Կիպ րոս: Պրն. նա -
խագահը ողջունեց Վեհափառ Հայ րա պետին
կարեւոր դերը միջկրօնական մարզէն ներս,
ինչպէս նաեւ իր ցուցաբերած զօրակ ցու թիւնը
կիպրական հարցին: Ան, ձայ նակցելով Նորին
Սրբութեան, շեշտեց, որ հայ եւ կիպրա ցի ժողո -
վուրդները նոյն դատը ունին եւ պէտք է շարու -
նա կեն իրենց գործակցու թիւնը:
Ապա, Վեհափառ Հայրապետն ու նախա գա -
հը, ներկաներուն հետ միատեղ, ուղղուեցան
Մայրավանքէն ներս գտնուող Սրբոց Նահա -
տա կաց մատուռ: Այնտեղ Վեհափառ Հայրա -
պետը աղօթք մը արտասանեց մեր սրբացեալ
նահատակներու աճիւններուն առջեւ, եւ յիշե -
ցուց Պրն. նախագահին, որ նահատակաց ա -
ճիւնները բերուած են Տէր Զօրէն, եւ թէ այս մա -
տուռը նահատակներուն նուիրուած աշխարհի
առաջին յուշարձան-մատուռն է` կառուցուած
1938 թուականին:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ