Արցախի Հանրա -
պե տութեան նախա -
գահ Բակօ Սահակ -
եան այ ցելեց սահմա -
նա յին Թալիշ գիւղ, ուր
ներկայ գտնուեցաւ Վե -
րածնուած Թալիշ յու -
շարձանի μացման
հան դիսաւոր արա րո -
ղութեան: Սահակ եան
նշեց, որ Թալիշի վե -
րա կանգնումը դար -
ձած է պետութեան
կա րեւոր ռազմաքա -
ղա քական առաջադ -
րանք ներէն մէկը եւ ծրագիրը անպայման կեանքի պիտի կոչուի:
«Նման յուշարձանը նաեւ պատ գամ է աշխարհին, որ հայուն կամքը
անկոտրում է, սեփական ուժե րու նկատմամμ հաւատքը` անսասան,
լաւատեսութիւնը` անսպառ: Բարμարոսութեան մենք կը պատաս -
խանենք ապրելու, արարելու, կառուցելու ներուժով եւ մեր միասնա -
կանութեամμ», ընդգծեց Ար ցա խի նախագահը: Ան նաեւ պետական
μարձր պարգեւներ յանձ նեց Սիսիանի ջոկատի խումμ մը ազատա -
մարտիկներու:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ