Մարոնիներու Պըշարա Ռաաի պատրիարքը քա -
ղաքական կողմերէն պահանջեց պահպանել ժողո -
վըրդավարութեան իսկական իմաստը, որպէսզի
Լիբանան մնայ իւրայատուկ երկիր մը: Ռաաիի հա -
մաձայն, Սահմանադրութիւնը եւ ժողովրդավարա -
կան կարգերը պէտք է յարգուին Խորհրդարանին,
կառավարութեան, նախարարութիւններուն եւ բոլոր
պետական հաստատութիւններուն մէջ, պէտք է լսել
բոլորին կարծիքը եւ կեցուածքը: Պատրիարքը դրա -
կան որակեց ընտրական նոր օրէնքին վաւերացումը,
որ իր խօսքով երկիրը փրկած էր քաղաքական իսկա -
կան տագնապէ մը, որ կրնար հարուածել բոլոր հաս -
տատութիւնները:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ