Ներքին գործոց նախարարութիւնը պատրաստ է կայացնե -
լու մասնակի ընտրութիւններ` հիմնուած ընտրական հին օրէն -
քին վրայ: Այս մասին յայտարարեց ներքին գործոց նախարար
Նուհատ Մաշնուք, երէկ Պաապտայի պալատին մէջ տեսակցելէ
ետք Հանրապետութեան նախագահ Միշէլ Աունի հետ: Մաշ -
նուք նաեւ նշեց, որ մասնակի ընտրութիւններ պիտի կայանան
նաեւ 40 քաղաքապետութիւններու մէջ: Անոր համաձայն, իշ -
խա նութիւնները ընտրական օրէնքին գծով կը համագործակ -
ցին Յորդանանի, Աւստրիոյ, Իրաքի եւ այլ պետութիւններու
հետ, օգտուելու համար անոնց փորձերէն: Խօսելով ընտրական
դաշինքներուն մասին, Մաշնուք դիտել տուաւ, որ բոլոր ընտ -
րանքները հնարաւոր են: Ներքին գործոց նախարարը շնորհա -
կալութիւն յայտնեց Ներքին Ապահովութեան Ուժերուն` ուրա -
խու թեան կրակոցներու երեւոյթին դէմ պայքարին համար:
Հանրապետութեան նախագահ Միշէլ Աուն երէկ տեսակցե -
ցաւ Միջազգային դրամատան Միջին Արեւելքի շրջանի պա -
տաս խանատու Սարուժ Քոմարի հետ եւ յայտնեց, որ երկրին
մէջ գործադրութեան պիտի դրուի տնտեսական ամբողջական
ծրագիր մը՝ վերջ տալու համար հովանաւորուած տնտեսու -
թեան եւ ամրապնդելու արդիւնաբերութեան ոլորտը: Աունի
համաձայն, Միջազգային դրամատան Լիբանանին տրամադրուած
օժանդակութիւնը կþապացուցէ, որ միջազգային ընտանիքը կը
վստահի Լիբանանի պետութեան աշխատանքներուն: Նախա -
գահը նշեց, որ պետութեան առաջնահերթութիւններէն կը հա -
մարուի միջին եւ փոքր տնտեսութիւններուն զօրակցիլը, զայն
համարելով երկրին մէջ տնտեսական կեանքը վերակենդա -
նացնելու կարեւորագոյն քայլերէն մէկը:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ