Հայազգի աշխարհահռչակ արուեստագէտ Շարլ Ազնաւուր
այսօր անգամ մը եւս կը հմայէ լիբանանցի հանդիսատեսը, լեռ -
նային Քֆարտըպիէն գիւղին մէջ կազմակերպուած «Faqra-
Kfardebian International Festival»-ի ծիրին մէջ: Ազնաւուր երէկ
«Le Royal» պանդոկի «Crystal» ասուլիսներու սրահին մէջ
տե սակցեցաւ լիբանանեան լրատուա միջոցներու ներկա յա -
ցուցիչ նե րուն հետ, խօսելով իր սպասւած ելոյթին, տաս -
նեակ տարի ներ երկա րած փայլուն ասպարէզին եւ երգե -
րուն մասին: Ազնաւուր յայտնեց, որ սքանչացած է Լիբանանով
եւ Լիբանանի ժո ղովուրդով, կը սիրէ լիբանանեան սնունդը եւ այն, որ յաճախ
ամէն տեղ կը հանդիպի հայերու: Պատասխանելով «Արարատ»
օրաթերթի տնօրէնուհի Անի Եփրեմեանի հարցումին, Ազնաւուր
խօսեցաւ իր հայկական արմատներուն մասին եւ նշեց, որ
կեան քին մէջ ունեցած դժուարութիւնները դիմագրաւած է մէկ
ու միակ նշանաբանով` «երբեք չյանձնուիլ»: Ազնաւուր յիշե -
ցուց, որ ինք միշտ օգնած է եւ պատրաստ է օգնելու Հայաս -
տանին ու հայութեան:
Մամլոյ ասուլիսին ներկայ էին Ազնաւուրի գեղարուես տա -
կան արտադրողներ Փաթրիք Շարթէն եւ Ալէն Պուասին, որոնք
խօսեցան Երեւանի մէջ Ազնաւուրի տուն-թանգարանին մասին:
Անոնց խօսքով, թանգարանը պիտի պատմէ Ազնաւուրի կեան -
քը, գործունէութիւնը եւ գեղարուեստական ասպարէզը, սկսեալ
Ցեղասպանութեան օրերուն իր ծնողաց փրկութենէն մինչեւ
Ազնաւուրի նորագոյն աշխատանքները: Թանգարանը նաեւ
պիտի ծառայէ որպէս մշակութային կեդրոն եւ ֆրանսերէնի
ուսուցման հիմնարկ: Մամլոյ ասուլիսին ներկայ էր նաեւ Քֆար -
տըպիէնի գիւղապետ Պասսամ Սալամէն, որուն «Արարատ»-ի
տնօրէնուհին շնորհակալութիւն յայտնեց Ազնաւուրի նման
«ապրող առասպել» մը հրաւիրելու որոշումին համար: Սալամէ
մեծապէս գովեց հայութեան դերը, եւ նշեց, որ գիւղին մէջ կը
բնակին հայեր, որոնք տիպար քաղաքայիններ կը համարուին:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ