Կազմակերպութեամբ Սոցիալ Դոմոկրատ Հնչակեան Կու -
սակցութեան «Տխրունի» ուսանողական երիտասարդական
միութեան, երէկ երեկոյեան Նոր Հաճնոյ մայր պողոտային վրայ
տեղի ունեցաւ ազգային-յեղափոխական երգերու ժողո վրդա -
յին փառատօն, նուիրուած Հնչակեան կուսակցութեան հիմ -
նադրութեան 130-ամեակին, ՏՈԵՄ-ի հիմնադրութեան 65-ամ -
եակին եւ ընկ. Արա Պէշպուչաքեանի նահատակութեան 30-րդ
տարելիցին, ներկայութեամբ կուսակցական, պետական եւ
միութենական անձնաւորութիւններու։
Վարչութեան բացման խօսքը հայերէն լեզուով արտասա -
նեց ընկ. Տիգրան Միհրանեան: Ան նշեց, որ բառն ու երաժշտու -
թիւնը մեզի հասած են հայ ժողովուրդի ապրած աշխար հա գ -
րա կան շրջանի ամբողջ տարածքէն, ուր մեր ժողովուրդը ապ -
րած, արարած ու զարգացուցած է իր կեանքը: «Իւրաքանչիւր
երգ ու տաղ իր մէջ ամփոփած է հարուստ մշակութային ժա -
ռանգութիւն մը, պատմական դէպք մը, հերոսական դրուագ մը
կամ հերոսի փառաբանութիւնը, որ իր կեանքը նուիրած է ազ -
գին ու հայրենիքին», ըսաւ Միհրանեան աւելցնելով, որ ազգա -
յին-յեղափոխական երգերը պարզապէս բանաստեղծու թիւն -
ներ չեն, այլ յիշողութիւնը վառ պահող, սերունդներ դաստիա -
րակող արտայայտութիւններ: «Երգի այս փառատօնին մենք
եկած ենք համայն հայութեան հաստատելու մեր հաւատար -
մութիւնը եւ յանձնառութիւնը՝ հանդէպ մեր ազգային արդար
դատին եւ Հնչակեան կուսակցութեան գաղափարներուն»,
հաստատեց ընկ. Միհրանեան: Արաբերէն բացման խօսք
արտասանեց ընկ. Գօգօ Մխճեան:
Ապա հերթաբար բեմ բարձրացան օրուան երգիչները`
Գէորգ Գատեհճեան, Կարօ Կապուտակեան, Յովիկ Թաֆ րան -
եան եւ Պերճ Նագգաշեան: Անոնք մեծաթիւ լիբանանահա յե -
րուն ներկայացուցին ազգային-յեղափոխական լաւագոյն եր -
գերու փունջ մը, սկսեալ «Ագուլիսցի Քաջ Պատանիէն» մինչեւ
«Դրօշը Հնչակեան», «Ձայն Տուր Ով Ֆետայ»էն մինչեւ «Ողջոյն
Քեզ Հնչակ», բուռն խանդավառութիւն ստեղծելով մասնաւո -
րաբար պատանիներուն եւ երիտասարդներուն մօտ, որոնք
երգիչներուն ընկերակցելով երգեցին գրեթէ բոլոր երգերը:
Հանդիսութեան ընթացքին նաեւ կարճ խօսքեր արտասանե -
ցին ընկ.հի Սելլա Աւագեան, ընկ.հի Մարի Անն Յովհաննէսեան
եւ ընկ. Յակոբ Մելքոնեան: Աւարտին, օրուան չորս երգիչները,
նաեւ հանդիսատեսները միասնաբար կատարեցին «Ուխտի
Հրաւէր» երգը:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ