Լիբանանի մէջ Հայաստանի դեսպանատան կազմակերպու -
թեամբ եւ նախաձեռնութեամբ Հայաստանի սփիւռքի նախա -
րար Հրանոյշ Յակոբեանի, ներկայութեամբ Լիբանանի մէջ Հա -
յաստանի արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Սամուէլ Մկրտչեանի,
Հայաստանի դեսպանատան մէջ տեղի ունեցաւ հայերէն լեզուի
վաստակաշատ ուսուցիչներու նուիրուած երախտագիտու -
թեան ձեռնարկ մը:
Բացման խօս քով հանդէս եկաւ Հայաստանի սփիւռքի նա -
խա րար Հրանոյշ Յակոբեան, որ, գովաբանելով ուսուցիչնե -
րու նուիրական աշ խատանքը, վեր առաւ անոնց ունեցած
անփո խարինելի դերը Սփիւռքի մէջ հայ լեզուի պահպան ման
եւ հայ սե րունդներու կերտ ման մէջ:
Նախարար Յակոբեան հայ ուսուցիչը նկատեց Հայաս -
տանի եւ Սփիւռքի ամրակուռ կա մուր ջը, որուն միջոցաւ հայ
նոր սերունդը կը կապուի Հայաս տանին եւ կառչած կը մնայ
իր հայ արմատներուն:
Յայտագրի վերջին հատուածով տեղի ունեցաւ պարգե -
ւատ րումի արարողութիւն, որուն ընթացքին հայ լեզուի վաս -
տակաշատ եւ թոշակառու ուսուցիչ-ուսուցչուհիներ արժանա -
ցան նախարարութեան գնահատագրին եւ երախտագիտա -
կան կամ «Մայրենիի Դեսպան» մետալներուն:
Առ ի գնահատանք մեր վաստակաւոր ուսուցիչներուն, կը
ներկայացնենք պարգեւատրեալներուն անուանացանկը.

Մաքրուհի Խաչատուրեան (Ազգային Ռուբինեան վար -
ժարան)
Զապէլ Պոյաճեան (Ազգային Ռուբինեան Ս. Մ. վարժարան)
Ազնիւ Ալթունեան (Ազգային Ռուբինեան Ս. Մ. վարժարան)
Սիրարփի Քէտէրեան (Ազգային Ռուբինեան Ս. Մ. վրժ.)
Մաքրուհի Երկանեան (Սահակեան-Լ. Մկրտիչեան գոլէճ)
Դոկտ. Մարի Պեքարեան (Սահակեան-Լ. Մկրտիչեան գոլէճ)
Աւետիս Տիպան (Վահան Թէքէեան Միջնակարգ վարժարան)
Ռիթա Թամուկեան (Վահան Թէքէեան Միջնակարգ վարժարան)
Շաքէ Տոմպուրեան (Վահան Թէքէեան Միջնակարգ վարժարան)
Լորիս Թուղլաճեան (Վահան Թէքէեան Միջնակարգ վրժ.)
Վերժին Սաաթճեան (Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան Բարձ -
րագոյն վարժարան)
Անի Տագէսեան (Հայ Աւետարանական Կեդրոնական
Բարձրագոյն վարժարան)
Լենա Սահակեան-Ճորճեան (Հայ Աւետարանական Փ. եւ Է.
Թորոսեան Միջնակարգ վարժարան)

Նշենք, որ նոյն ձեռնարկի ընթացքին պարգեւատրուեցան
նաեւ լիբանանահայ գործիչներ` Հրայր Տանձիկեան, Արթիւր
Գունտաքճեան եւ Էտկար Դաւիթեան:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ