Յեղաշրջումի առաջին ամեակԹուրքիոյ մէջ իշխանութիւնները երէկ նշեցին անցեալ տար -
ւան Յուլիս 15-ին տեղի ունեցած յեղաշրջումի փորձին առաջին
ամեակը: Այս առթիւ կազմակերպուեցան բազմաթիւ հանդի սու -
թիւններ, Յուլիս 15-ը յայտարարուեցաւ ազգային արձակուրդի
օր` նուիրուած «ժողովրդավարութեան եւ միասնականու թեան»:
Նախագահ Ռէճէպ Թայիպ Էրտողան յայտնեց, որ Թուրքիոյ մէջ
իրենք պիտի շարունակեն պաշտպանել ժողովրդավարութեան
սկզբունքները եւ յեղաշրջումի ձախողութիւնը պիտի դառնայ
բռնատիրութեան տակ ապրող ժողովուրդներուն ոգեշնչումը:
«Ֆէթհիւլլա Կիւլէնն ու իր հետեւորդները արդարութեան յանձ -
նելու կառավարութեան ջանքերը կարեւոր են ոչ միայն Թուր -
քիոյ, այլեւ բոլորին համար, ամէնուրեք», ըսաւ Թուրքիոյ նախա -
գահը: Անոր համաձայն, իշխանութիւններուն ձեռնարկած քայ -
լերը վերահաստատած են ժողովուրդին վստահութիւնը պետա -
կան հաստատութիւններուն եւ անոնց աշխատանքին նկատ -
մամբ: «Դժբախտաբար Թուրքիոյ դաշնակիցները, մանաւանդ
արեւմտեան երկիրները, չեն կրցած ամբողջութեամբ ըմբռնել
պատահածին կարեւորութիւնը: Մեր քաղաքայիններուն զօրակ -
ցելու փոխարէն, արեւմտեան կառավարութիւններ եւ հաստա -
տութիւններ նախընտրեցին սպասել եւ տեսնել, թէ ինչ պիտի
պատահի», բողոքեց Էրտողան:
Նշենք, որ Թուրքիոյ յեղաշրջումի փորձի ժամերուն սպան -
նուեցան 249 անձեր, բացի կազմակերպող զինուորականներու
շարքերէն մահացածներէն: Փորձէն ետք իշխանութիւնները
շղթայազերծեցին ձերբակալութիւններու հսկայական արշաւ
մը, որուն ընթացքին ձերբակալեցին 50 հազար պաշտօնեաներ
եւ գործէ ազատեցին աւելի քան 100 հազար ուրիշներ` ներառ -
եալ զինուորականներ, դատախազներ եւ քաղաքացիական
պաշտօնեաներ: Պաշտօններէ արձակումի նորագոյն ալիքի
ծիրին մէջ, իշխանութիւնները երկու օր առաջ հեռացուցին 7563
ոստիկաններ, զինուորականներ եւ պետական պաշտօնեաներ:
Որոշումը առնուեցաւ անցեալ տարուան Յուլիս 20-ին յայտա -
րարուած արտակարգ դրութեան օրէնքին հիման վրայ: Ըստ
այս որոշումին, գործէ արձակուած պաշտօնեաները կապեր
ունին ահաբեկչական կազմակերպութիւններուն հետ կամ կը
վտանգեն երկրի ազգային անվտանգութիւնը:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ