Խորհրդարանի նախագահ Նեպիհ Պըրրի յայտնեց, որ աշ -
խատավարձերու եւ աստիճաններու բարձրացումը պաշտօնեա -
ներուն եւ ուսուցիչներուն իրաւունքն է եւ ինք այդ մասին հա -
մա ձայնած է վարչապետ Սաատ Հարիրիի հետ: Լրագրողներու
հետ ունեցած զրոյցի ընթացքին Պըրրի նշեց, որ համաձայնու -
թիւն կայ վաւերացնելու յաւելումի օրինագիծը, սակայն միա -
ժա մանակ մտավախութիւն կայ, որ յաւելումի նոր բեռ մը ըլլայ
պետական գանձարանին վրայ: «Յաւելումի օրինագիծը ճիշդ է
որ բեռ պիտի ըլլայ, սակայն կարելի է զայն ֆինանսաւորել
զանազան միջոցներով` ներառեալ TVA եւ դրամատուներ, ո -
րոնք բոլորէն քիչ կը վճարեն», ըսաւ Խորհրդարանի նախա գա -
հը: Պըրրի հաստատեց, որ յաւելումի գծով վերջնական քննար -
կումները դրական կþընթանան եւ օրինագիծը գուցէ վաւե -
րացուի յառաջիկայ Երեքշաբթի օր: Ան նշեց, որ խորհրդարա -
նական մասնակի ընտրութիւնները, ապա ընդհանուր ընտրու -
թիւնները տեղի պիտի ունենան յառաջիկայ ամիսներուն, այն -
պէս ինչպէս ծրագրուած է: «Սուրիացի գաղթականներու վերա -
դարձին հարցով մենք կþաջակցինք Սուրիոյ կառավարութեան
հետ համագործակցելու գաղափարին: Կան ապահով շրջան -
ներ եւ միջազգային ընտանիքը դարձեալ կը հաղորդակցի վար -
չակարգին հետ», ըսաւ Պըրրի, դաւադրութիւն համարելով Սու -
րիոյ եւ Իրաքի մէջ պատահածը: Նշենք, որ Պըրրի նախանցեալ
գիշեր Այն Թինէի մէջ տեսակցած էր վարչապետ Սաատ Հարի -
րիի հետ, ներկայութեամբ ելեւմուտքի նախարար Ալի Հասան
Խալիլի:
Յաւելումի թղթածրարին գծով, Ժողովրդավարական Հան -
դիպում խորհրդարանական համախմբումի նախագահ երես -
փո խան Ուալիտ Ճոմպլաթ յայտնեց, որ իրենք կը մերժեն որոշ
թիւերու վաւերացումը, որովհետեւ այդ կը հատէ նախապէս
գոյացած համաձայնութեան սահմանները:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ