Թրքական տարբեր աղբիւրներու համաձայն, պոլսահայ
այլախոհ մտաւորական Սեւան Նշանեան խոյս տուած է
թրքական բանտէն, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմենփրես»-ը:
Արդարեւ, ան
14 Յուլիսի առա -
ւօտեան, բանտի
ղեկա վա րութեան
արտօնութեամբ,
հերթական ան -
գամ ըլլալով դուրս
եկած է բանտէն`
վե րադառնալու
պայ մանով, որով -
հետեւ իբրեւ ոչ
վտան գաւոր բան -
տարկեալ` Նշանեան ենթակայ էր «բանտային բաց դրու -
թեան», հետեւաբար, հերթականօրէն կրնար նման «արձա -
կուրդներ» վայելել:
Սակայն, այս անգամ, Նշանեան որոշուած ժամուն չէ
վերադարձած Ֆոճայի բանտ, իսկ աւելի ուշ, «Թուիթըր»ի եւ
«Ֆէյսպուք»ի իր էջերուն վրայ գրած է. «Թռչունը թռաւ: Տարո -
սը մնացեալ 80 միլիոնին», ակնարկելով Թուրքիոյ բնակչու -
թեան:
Աւելի ուշ, Նշանեան «Հապերթիւրք» լրատու գործակալու -
թեան հետ հեռաձայնային զրոյց մը ունենալով հաստատած
է, թէ ինք երկրէն հեռացած է, առանց յաւելեալ մանրամաս -
նութիւններ տալու:
Այս մասին թուրք այլախոհ պատմաբան Թաներ Աքչամ
գրած է. «Սեւան Նշանեանը փախուստի դիմած է` ըսելով.
«թռչունը թռաւ», բոլոր թռչուններուն համար ազատ աշխար -
հի մը ակնկալիքով...»:
Նշենք, որ 2014-ին Նշանեան 17 տարուան բանտար կու թեան
դատապարտուած էր անհիմն ամբաստանութիւններով:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ