Թուրքիոյ քրտամէտ Ժողովուրդներու Ժողովրդավարական
կուսակցութեան հայազգի պատգամաւոր Կարօ Փայլան յայտ -
նած է, թէ Թուրքիա կը փափաքի աչքերը փակել իր պատմու -
թեան մութ էջերուն առջեւ` սահմանափակելով խորհրդարա -
նականներուն արտայայտուելու տարրական ազատութիւնը:
Ըստ «Tert.am»-ի, ան յիշեցուցած է, թէ երբ խորհրդարա -
նին մէջ ինք խօսեցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան մասին, «ա -
նոնք (իշխանամէտ եւ ազգայնամոլ երեսփոխանները) խոչըն -
դոտեցին արտայայտուելու ազատութիւնս», եւ աւելցուցած է.
«Հիմա անոնք կը փորձեն այդ մէկը կատարել օրինական
ճամբով` վաւերացնելով օրէնք մը, ըստ որուն, կարելի պիտի
չըլլայ խօսիլ Թուրքիոյ պատմութեան մութ էջերուն մասին,
ներառեալ` Հայոց Ցեղասպանութիւնը»:
Նշենք, որ Թուրքիոյ
իշխող Արդարութիւն
եւ Բարգաւաճում կու -
սակցութիւնը եւ անոր
զօրակցող Ազգային
Շարժում կու սակ ցու -
թիւնը պատրաստած
են օրէնսդրական փա -
թեթ մը, որ կ՛առնչուի
պատգամաւորներու
վարքին, նիստերու
կանոնա կարգին եւ
այլ փոփոխութիւն նե -
րու, եւ որ կ՛ընդգրկէ «թուրք ժողովուրդի պատմութիւնն ու
Թուր քիոյ ժողովուրդներու ընդ հանուր անցեալը վիրաւորելու եւ
մեղադրանքներ ներկայացնե լու» պարագային` պատգա -
մաւորները նիստերէն հեռացնելու եւ անոնց 12,000 թրքական
լիրայով տուգանք պարտադրելու պայմանը:
Փայլան, որ արդէն իսկ առիթով մը երեք օրով զրկուած էր
խորհրդարանի նիստերուն մասնակցելու իրաւունքէն՝ Հայոց
Ցեղասպանութեան մասին խօսելուն պատճառով, աւելցու -
ցած է, որ ինք յաճախ շեշտած է, թէ նման սահմանափակում -
ներ անիմաստ են, որովհետեւ նոյնիսկ եթէ Թուրքիոյ խորհրդա -
րանին մէջ երկրին պատմութեան մութ էջերուն մասին
չխօսուի, այդ պատմութեան մասին քննարկումները պիտի
շարունակուին այլ երկիրներու խորհրդարաններուն մէջ:
«Այլ խորհրդարաններ որոշումներ կը կայացնեն Թուրքիոյ
պատմութեան վերաբերեալ, կը քննարկեն եւ կը դատապար -
տեն Թուրքիոյ պատմութեան մութ էջերը: Այս պատճառով, ես
միշտ կ՛առաջարկեմ իմ գործընկերներուս, որ մենք եւս ազա -
տօրէն խօսինք Թուրքիոյ պատմութեան մութ էջերուն մասին,
սակայն անոնք կ՛ընդդիմանան», նշած է Փայլան:
Ան աւելցուցած է, թէ մեծ է հաւանականութիւնը, որ նշեալ
օրէնսդրական փաթեթը վաւերացուի վերջնականապէս, որով -
հետեւ անիկա կը վայելէ իշխող կուսակցութեան «օրհնութիւնը»:
«Մարդիկ մեզ ընտրած են, որպէսզի ազատօրէն իրենց
ձայնը խորհրդարան հասցնենք: Բայց խորհրդարանը առիթ
չի տար, որ մենք բարձրացնենք հայերու, քիւրտերու եւ ալա -
ուիներու ձայները ու խօսինք Հայոց Ցեղասպանութեան եւ
քրտական հիմնախնդիրին մասին», ըսած է Փայլան` աւելցնե -
լով, որ նոյնիսկ եթէ օրէնքը վերջնականապէս վաւերացուի,
ինք պիտի շարունակէ խօսիլ Ցեղասպանութեան մասին:
«Հայոց Ցեղասպանութեան մասին խօսիլը արգիլելով՝ ա -
նոնք կը կարծեն, թէ խօսողներ պիտի չըլլան: Բոլորն ալ պի -
տի խօսին Հայոց Ցեղասպանութեան մասին: Եթէ դուն պար -
զապէս կը փակես աչքերդ, այդ չի նշանակեր, որ Հայոց Ցեղաս -
պանութիւն չէ եղած եւ այդ մասին քննարկումներ պիտի չըլ -
լան», եզրակացուցած է Փայլան:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ