Ուրբաթ, 14 Յուլիս 2017-ի յետմիջօրէին, Լիբանանի մէջ Հա -
յաստանի դեսպանատան մէջ տեղի ունեցաւ լիբանանահայ
լրատուամիջոցներու ներկայացուցիչներուն հանդիպումը Հա -
յաստանի սփիւռքի նախարար Հրանոյշ Յակոբեանի հետ:
«Ազդակ» օրաթերթի գլխաւոր խմբագիր Շահան Գանտա -
հար եան ողջունեց ներկաներն ու սփիւռքի նախարարը:
Ապա նախարար Յակոբեան անդրադարձաւ Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան նախաձեռնութեամբ Պիքֆայայի
մէջ տեղի ունեցած «Սփիւռքը նոր հորիզոններու դիմաց. Սփիւռ քի
հայուն ինքնահասկացողութիւնը» խորագիրով համախմբու -
մին, եւ անոր ընթացքին քննարկուած հարցերուն ընդհանուր
ներկայացումը կատարելով շեշտեց, որ ինքնութեան պահպան -
ման ծիրին մէջ անփոխարինելի եւ մեծ է թերթերուն դերակա -
տա րութիւնը: Ան դիտել տուաւ, որ յատուկ ուշադրութիւն պէտք
է դարձնել երիտասարդութեան, ելեկտրոնային տարբեր միջոց -
ներով միշտ փորձել անոնց հետ կապ պահել` միշտ ներկա յացնե -
լով հայկական իրականութեան մէջ պայծառ ու հպարտութիւն
առթող դէմքերն ու դէպքերը, եւ մղել զանոնք, որ հպարտ զգան
իրենց հայկական ինքնութեամբ: Նախարարը կարեւոր նկատեց
նաեւ Արցախի նիւթը մնայուն լուսարձակի տակ պահել, ազա -
տագրուած հողի պահպանման համար պայքարին վրայ շեշտը
դնել, ինչպէս նաեւ անդրադառնալ Հայաստանի մէջ կատարուող
բարեփոխումներուն, յատկապէս տնտեսական նոր քաղաքա -
կա նութեան:
Նախարարը շնորհակալութիւն յայտնեց լրատուամիջոց նե -
րուն՝ սփիւռքի նախարարութեան բազմաբնոյթ աշխատանքնե -
րուն մասին հանրային կարծիքը տեղեակ պահելնուն համար:
Ան կարեւոր նկատեց այս մէկը, որովհետեւ լրատուամիջոցները
նախարարութեան նեցուկը, դեսպաններն ու ներկայացուցիչ -
ներն են, որոնց ճամբով նախարարութիւնը իրազեկ կþըլլայ
սփիւռքի պահանջներուն ու ակնկալութիւններուն, ինչպէս նաեւ
սփիւռքահայութիւնը կը ծանօթանայ նախարարութեան գոր -
ծունէութեան, ըսաւ նախարար Յակոբեան:
Իր խօսքի վերջին բաժինով, սփիւռքի նախարարը անդրա -
դար ձաւ Համահայկական 6-րդ համաժողովին, որուն շուրջ
նախատեսուած է համախմբել 1500-1600 հայեր, ինչ որ ցոյց կու
տայ հայութեան հզօրութիւնն ու միասնականութիւնը: Ան այս
նախաձեռնութիւնը համարեց նաեւ թշնամիին դիմաց ուժի ցու -
ցադրութեան առիթ, ինչպէս նաեւ տարբեր կողմերու միջեւ կա -
պեր հաստատելու եւ համագործակցութեան նոր հորիզոններու
ստեղծելու միջոց: Նախարարը խօսեցաւ համաժողովին ըն -
թաց քին տեղի ունենալիք ժողովներուն, կլոր սեղաններուն,
մշա կութային նախաձեռնութիւններուն եւ տրուելիք այցելու -
թիւններուն մասին, մաղթելով, որ լրատուամիջոցներու ներկա -
յացուցիչները մասնակցին նման կարեւոր համաժողովի:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ