Անցնող օրերուն Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակ -
ցութիւնը գումարեց Լիբանանի շրջանի 56-րդ Պատգամա -
ւորական ժողովը, որուն ընթացքին քննարկուեցան կու սակ -
ցական, ազգային եւ լիբանանեան թղթածրարներ, մասնակ -
ցութեամբ Լիբանանի շրջանի մասնաճիւղերը ներկայացնող
պատգամաւորներու, ինչպէս նաեւ Կեդրոնական վարչու -
թեան ներկայացուցիչ ընկ. Ալեքսան Քէօշկէրեանի:
Լիբանանեան առումով, ժողովը շեշտեց հայկական միաս -
նականութեան կարեւորութիւնը` պահպանելու համար
լիբանանահայութեան իրաւունքները եւ արդար ներկայա -
ցուցչութիւնը, մանաւանդ երեսփոխանական ընտրութիւն -
ներու սեմին, ունենալով հանդերձ բազմաթիւ նկատողու -
թիւն ներ ընտրական նոր օրէնքին կապակցութեամբ: Ժո -
ղովը նաեւ հաստատեց կուսակցութեան դաշինքը Մուս -
թաքպալ հոսանքին եւ բոլոր այն ուժերուն հետ, որոնք կը
շեշտեն Լիբանանը շրջանի խնդիրներէն զերծ պահելու,
երկրին գերիշխանութիւնն ու անկախութիւնը պահպանելու
սկզբունքները: Ժողովը իր զօրակցութիւնը յայտնեց Հան րա -
պետութեան նախագահ Միշէլ Աունի եւ վարչապետ Սաատ
Հարիրիի ջանքերուն` պահպանելու երկրին կայունութիւնը
շրջանային այս փոթորկոտ վիճակին մէջ: Ժողովը դրուա -
տեց քաղաքական, տնտեսական, սահմանադրական եւ
դատական ոլորտներուն մէջ տարուած աշխատանքը:
Ազգային առումով, ժողովը վերահաստատեց, որ Հնչակ -
եան կուսակցութիւնը կը մնայ միասնականութեան եւ հա -
մագործակցութեան ջատագովը: Ժողովին ընթացքին վաւե -
րացուեցան համապատասխան որոշումներ եւ բանաձեւեր,
որոնք գործադրութեան պիտի դրուին յառաջիկայ հանգըր -
ւանին:
Ժողովը նաեւ ընտրեց Լիբանանի շրջանի նոր Վարիչ
Մարմին, ատենապետութեամբ պետական երեսփոխան
ընկ. Սեպուհ Գալփաքեանի:

Ս.Դ.Հ.Կ. Լիբանանի Շրջանի
Վարիչ Մարմին

Պէյրութ, 20 Հոկտեմբեր 2017

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ