Քիւրտիստան գաւառի խորհրդարանը որոշեց անժամկէտ
յետաձգել իր հերթական նիստը, որ տեղի պիտի ունենար երէկ:
Քիւրտ պատասխանատուներու համաձայն, յետաձգումի որո -
շումը առնուած է առիթ տալով քրտական ուժերուն միջեւ յա -
ւելեալ խորհրդակցութիւններու կայացումին:
Սէուտական Արաբիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը
մինչ այդ Պաղտատին եւ Արպիլին կոչ ուղղեց երկխօսութիւն
կայացնելու: Ռիատի համաձայն, Իրաքի մէջ որեւէ համաձայ -
նութիւն պէտք է հիմնուի երկրի սահմանադրական կանոննե -
րուն եւ հողային ամբողջականութեան պահպանման սկզբուն -
քին վրայ: Սէուտական Արաբիա նաեւ կոչ ուղղեց խուսափելու
յաւելեալ բախումներէ եւ պահպանելու երկրին գերիշխանու -
թիւնը:
Նոյն ծիրին մէջ, Գանատայի իշխանութիւնները յայտարա -
րե ց ին, որ սառեցուցած են Իրաքի հետ զինուորական համա -
ձայնութիւններու գործադրութիւնը, քիւրտերուն եւ Իրաքի կեդ -
րոնական իշխանութեան միջեւ ստեղծուած կացութեան լոյսին
տակ: Իսկ Իրաքի մէջ ամերիկեան ուժերու հրամանատարը
շեշտեց Իրաքի եւ Սուրիոյ մէջ զինուորական ներկայութիւն
ունենալու կարեւորութիւնը, նոյնիսկ Իսլամական Պետութիւն
կազմակերպութիւնը պարտութեան մատնելէ ետք: Զօրավարին
համաձայն, ամերիկեան ուժերու ներկայութեան շնորհիւ կա -
րելի պիտի ըլլայ դէմ դնել կազմակերպութեան քնացած բջիջ -
ներուն եւ հետապնդել իրանեան միլիսները:
Իրաքի արտաքին գործոց նախարար Իպրահիմ Ժաաֆարի
յայտնեց, որ իր երկիրը դէմ դրած էր զանազան վտանգներու եւ
մարտահրաւէրներու, ներառեալ՝ Իսլամական Պետութիւն կազ -
մակերպութեան ներկայացուցած սպառնալիքները: Ժաաֆարի
միջազգային ընտանիքին կոչ ուղղեց օգնելու Իրաքին` վերա -
կա ռուցելու համար այն քաղաքները, որոնք կործանուած են
ՏԱՀԷՇ-ի ձեռամբ:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ