Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան
երէկ ընդունեց Հայաստանի պաշտպանութեան նախարար Վի -
գէն Սարգսեանը, որուն կþընկերակցէր Երեւանի քաղա քապետ
Տարօն Մարգար -
եանը: Արցախի
պաշտպանու -
թեան նախարա -
րին ներկայու -
թեամբ տեղի ու -
նեցած նիստին
ընթացքին քըն -
ն ա ր կ ո ւ ե ցան
բա նակա շի նու -
թեան վերա բե -
րող հարցեր եւ
Երեւանի հետ համագործակցութիւնը: Խօսելով պաշտ պա նու -
թեան համա կար գին մասին, նախագահը ընդգծեց, որ
հայկական երկու հանրապետութիւններուն համագործակ -
ցութիւնը այս ուղղու թեամբ տարածաշրջանին մէջ կայունու -
թեան պահպանման կարեւորագոյն նախապայմաններէն մէկն է:
Սահակեան երախ տագիտութիւն յայտնեց Երեւանի քաղաքային
իշխանութիւննե րուն եւ պաշտպանութեան բանակին՝ Ստե -
փանակերտի եւ Ար ցախի նկատմամբ յատուկ վերաբերմունքին
համար:
Նախարար Սարգսեան աւելի ուշ տեսակցեցաւ շրջանա -
ւարտ սպաներու հետ եւ ներկայացուց նախարարութեան ծրա -
գիրները եւ օրէնսդրական փոփոխութիւնները: Անոր համաձայն,
բարեփոխումներուն վերջնական նպատակն է ամրապնդել
բանակին պաշտպանական կարողութիւնները, կատարելա -
գոր ծել հակառակորդը զսպելու միջոցները եւ բարձրացնել
զին ուորներուն իրաւական ու ընկերային պաշտպանութեան
մակարդակը: «Բանակ-հասարակութիւն կապը կը սկսի ընտա -
նիքին հետ զինուորի կապի արդիւնաւէտութենէն: Մենք շնոր -
հակալ ենք մեր ծնողներուն, որոնց դաստիարակութեան շնոր -
հիւ դուք մաս կազմեցիք հայկական բանակին», ըսաւ Սարգսեան:
Նշենք, որ այս առթիւ զինուորներու ծնողներէն շատեր այցելե -
ցին զօրամասեր եւ տեսակցեցան իրենց զաւակներուն հետ:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ