Ամառնային շրջանի ընդհատուած հոգեւոր լսարաններու
շարքը վերսկսանք 28 Սեպտեմբերին, ամէն Հինգշաբթի առա -
ւօտեան ժամը 10։00-11։00։
Եկեղեցւոյ հովիւ՝ Արժ. Տ. Ղեւոնդ Քհնյ. Լոշխաճեան եւ տիկ -
նանց յանձնախումբի անդամուհիներ որոշեցին լսարանները
ընդմիջել առաւօտեան նախաճաշի հրաւէրով՝ «ֆուլկերոյթ»-ով,
որպէսզի լսարանի հետեւողները ունենան առաւել ծանօթաց -
ման, առաւել մտերմացման պահ։
Հինգշաբթի, 19 Հոկտեմբեր 2017-ի առաւօտուն, եկեղեցւոյ
սրահը մտերմիկ ուրախ տրամադրութեան մթնոլորտի մէջ էր։
Սեղանները տիկնանցի անդամուհիներուն կողմէ շտկուած էին
համեղ աղանդերներով, ուտելիքներով։ Անշուշտ յետոյ առաւել
ճոխացաւ անուշեղէններով։
Հիւրաբար ներկայ էին հոգեշնորհ Տ. Վիգէն Աբղ. Տալգըլըճ -
եան, Արժ. Տ. Նարեկ Քհնյ. Հեճինեան եւ Արժ. Տ. Առաքել Քհնյ.
Տըմտըմեան։
Հայր սուրբին աղօթքէն եւ օրհնութենէն ետք հասաւ անհամ -
բեր սպասուած «Ֆուլ»ը, պատրաստուած՝ Արժ. Տ. Ղեւոնդ քա -
հանային կողմէ։
Ըստ սովորութեան, օրուան թամատանը մեր Տէր Հայրն էր։
Բարի գալուստի խօսքեր, նախաճաշի հրաւէրին բացատրու -
թիւնը եւ բարի ախորժակի քաղցր խօսքեր։ Հիւրերու ծանօթա -
ցումէն ետք արդէն սկսած էինք ուտել։
Անպատրաստ յայտագիր, բայց շատ հաճելի։
Տէր հայրը շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր ներկաներուն
այս հրաւէրին ընդառաջելուն համար։ Շնորհակալութիւն յայտ -
նեց սեղաններու ճոխացման իրենց մասնակցութիւնը բերողնե -
րուն, ինչպէս նաեւ նուիրատուութիւն կատարողներուն։
Տրամադրութիւնները բարձր են. ահա մեր դպրուհին՝ Տիկ.
Սօսի Յովհաննէսեան կÿերգէ «Ազգ Փարապանծ»ը, որուն կը
մասնակցինք նաեւ մենք։ Երկրորդ երգը կÿերգէ «Ապրիր Մայ -
րիկ» երգը։ Հաճելի ունկնդրութիւն։ Հայկական սեղաններու
քէֆը, ուրախութիւնը կը սկսի։ Երկրորդ մեներգողը կÿըլլայ մեր
բոլորին անակնկալ եղող Տիկ. Լուսին Տէր Սահակեան։ Կÿերգէ
«50 տարի լրացաւ» երգը։ Ծափահարութիւններ եւ շնորհակա -
լութեան ջերմ խօսքեր մեզ խանդավառող երգչուհիներուն։
Տէր հայրը խօսքը կու տայ Հոգշ. Հայր Սուրբին։
Հայր Սուրբը շնորհակալութիւն կը յայտնէ իրեն եղած հրաւէ -
րին, որ այսպիսի գեղեցկացած օրին իրենք եւս ներկայ գտնուած
են։ Իր հետ նաեւ Տ. Նարեկ Հեճինեանն ու Արժ. Տ. Առաքել Տըմ -
տըմեանը։ Հոգշ. հայր Վիգէն կը շարունակէ իր խօսքը, որ հայ -
րա կան խօսք չէ, այլ՝ որդիական պատուէր։ Սրտէս բխած խօսք
է, որ կÿուզեմ ըսել, կþըսէ ան։
Սիրելիներ, բարի եկած էք բոլորդ։
Կÿուզեմ իմ ուրախութիւնս բաժնեկցիլ ձեզի հետ։
Կը հաւատամ, որ այս եկեղեցին իմ տունս է։
Մեր եկեղեցին յատուկ հոտ ու համ ունի։ Եւ ես այդ հոտն ու
համը առած եմ ամէն անգամ որ առիթներով բախտը ունեցած
եմ նաեւ այս եկեղեցին գալու։ Տէր Ղեւոնդը եւս շատ լաւ գիտէ
ու կը հաստատէ ինք եւս, որ այս եկեղեցիին մէջ կայ հայու հա -
ւատք, սէր եւ համերաշխութիւն։
Այս եկեղեցիին մէջ կայ...
Ա- Հաւատարմութիւն եւ միասնակամութիւն: Ուրեմն այս
բռունցքի պէտք է մնայ միասին եւ ըլլայ ամուր։
Բ- Ծառայութեան ոգի.- Այս մէկը տարիքի մէջ չէ, այլ՝ հոգիի
երիտասարդութեան մէջ։ Այս հոգին, ինչ որ ալ ըլլայ ձեր տարի -
քը, ձեզ կը պահէ միշտ աշխոյժ եւ միշտ եռանդուն։ Ինչ որ ես կը
տեսնեմ այսօր, միասնաբար աշխատած եւ մէջտեղ բերած էք
այսօրուան այս յաջող ձեռնարկը։
Գ- Ընտանիքի սէր.- Ընտանիքը պահելու համար պէտք է ու -
նենանք ամուռ հիմեր, որոնք սէր կÿարտացոլան։ Ս. Յարութիւն
եկեղեցւոյ ընտանիքը իր մէջ ունի Սէր։ Եւ այդ սէրը կը ճառա -
գայթէ, եւ ահա այսօր մենք այդ սէրը կը տեսնենք։
Դ- Ծառայութիւն եւ Սէր.- Տէր Ղեւոնդին ծառայութիւնն ու
սէրը ակներեւ է ու ճառագայթած է ոչ միայն այստեղ, այլ նաեւ
ամէնուրեք։ Իսկ ես երէկ գիշեր տեսայ, թէ ինչպէս ան եփեց
ֆուլը մինչեւ ուշ գիշերուան ժամերը։ Յոգնեցաւ հաւանաբար,
եւ անշուշտ այո, բայց ոչ մէկ արտայայտութիւն յոգնութեան։
Մենք միայն իրեն կÿըսենք ձեռքերուդ դալար, շատ համով է։
Հոգշ. Տ. Վիգէն շարունակելով իր քաղցր խօսքը եւ անկեղծ
զգացումները, կÿըսէ.
Ձեր սիրոյն պէտք ունինք։ Միասնական աղօթքի պէտք ու -
նինք, որպէսզի մենք ունենանք յաջողութիւն, ոյժ, սէր եւ հա -
ւատք մեր եկեղեցւոյ, մեր հաւատքին հանդէպ։
Շնորհակալ եմ, որ զիս ընդունեցիք այս գեղեցիկ եւ հաճելի
ձեռնարկին առիթով:
Ձեր աշխատանքը միշտ յաջող ըլլայ,
Ձեր հոգին միշտ ըլլայ եռանդուն,
Ձեր սիրտը միշտ ըլլայ եռանդուն:
Իմ աղօթքս է, որ այս միասնական սէրը ձեր մէջ մնայ ամուր
եւ տեւական։
Ծափահարութիւն եւ շնորհակալութեան արտայայտութիւն -
ներ հայր սուրբին։
Տէր հայրը շնորհակալութիւն կը յայտնէ նաեւ հիւրերուն՝ Տէր
Նարեկին եւ Տէր Առաքելին եւ Պրն. Տիգրան Մահսերէճեանին,
որոնք իրենց ներկայութեամբ առաւել եռանդ տուին մեզի եւ
առաւել բարձր տրամադրութեան մէջ պահեցին մեր բոլորը։
Շնորհակալութիւն կը յայտնէ նուիրատուութիւն կատարող -
ներուն, նախաճաշին յաջողութեան սիրայօժար մասնակցողնե -
րուն եւ բոլոր ներկաներուն։ Մէկ ընտանիք, միասնաբար մէկ
սեղանի շուրջ սիրով եւ հաւատքով բոլորուած քանի մը ժամը
արդէն բարձր տրամադրութիւն կÿարտացոլայ։
Եկեղեցին ամուր է իր հաւատացեալներով եւ հաւատացեալ -
ները՝ Աստուծոյ զօրութեան հաւատքով զօրաւոր։ «Եկեղեցին
Հայկական բարձր բերդն է հաւատքի»։
Շնորհակալութեան ջերմ խօսքեր սիրելի աշխոյժ մեր տիկ -
նանց անդամուհիներուն, որոնք ոչ մէկ ատեն կը զլանան իրենց
աշխատանքը կատարելու։ Սիրայօժար կը կատարեն ինչ որ կը
ծրագրենք։ Ոչ մէկ տրտունջ, ոչ մէկ յոգնութեան արտայայ -
տութիւն։
Սէր եւ հաւաքական աշխատանք շեշտուած է իրենց մէջ։
Վարձքերնին կատար։
Ահա կÿերգէ մեր սիրելի Խաչիկը։ Ան կը ծաղկեցնէ Տէր Հօր
խօսքերը երկու հայրենասիրական եւ ազգային երգերու կա -
տարողութեամբ։
Կÿերգէ «Մեծ Պայքարի» եւ «Բարի Ընկեր»։
Կը խլէ ներկաներուն քաղցր խօսքերը եւ ծափահարութիւն -
ները։
Ներկաները, շնորհակալութեան ջերմ խօսքեր ուղղելով Տէր
հօր ու տիկնանցի անդամուհիներուն, կը բաժնուին սրահէն, յա -
ռաջիկային սպասելով մօտալուտ ձեռնարկի մը իրակա նաց ման։

Լ. ԹԱՊԱՔԵԱՆ

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ