Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. կաթողիկոս նամակ մը ստացաւ Ֆրանսայի
նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնէն:
Պրն. նախագահը առաջին հերթին կը վստահեցնէ, որ Ֆրանսան
«միջազգային իր դաշնակիցներուն հետ պիտի շարունակէ աշխա -
տիլ ի խնդիր խաղաղութեան եւ ապահովութեան, յատկապէս Մի -
ջին Արեւելքէն ներս, պահպանելով ցեղային ու կրօնական զանա -
զա նութիւնը եւ ինքնութիւնը, որ շրջանի իւրայատուկ յատկանիշնե -
րէն մէկը կը հանդիսանայ: Ֆրանսան նաեւ պիտի շարունակէ պայ -
քարիլ ծայրայեղութեան դէմ` պաշտպանելով ցեղային ու կրօնական
ծայրայեղութեան ու բռնութեան զոհ դարձած համայնքները»: Անդ -
րա դառնալով Սուրիոյ տագնապին, ան կը շեշտէ «արդարութեան
վրայ հիմնուած տագնապի քաղաքական լուծման կարեւորութիւնը,
որպէսզի Սուրիոյ ժողովուրդը բաղկացնող ցեղային ու կրօնական
համայնքները կարենան ապրիլ խաղաղութեան մէջ, յարգուած
տես նելով իրենց մարդկային իրաւունքները»:
Ֆրանսայի նախագահը նաեւ կþանդրադառնայ Հայոց Ցեղաս -
պա նութեան: Յիշելով, թէ «Հայոց Ցեղասպանութենէն հարիւր տա -
րի ներ յետոյ Միջին Արեւելքը տակաւին կþապրի բռնութեան ու բռնա -
կալութեան մթնոլորտի մէջ», կը վստահեցնէ, թէ Ֆրանսան «հաւա -
տա րիմ իր կեցուածքներուն, պիտի շարունակէ շեշտել ճշմարտու -
թեան հրամայականը եւ հաւաքական յիշողութեան պահպանման
կարեւորութիւնը աշխարհի բոլոր երկիրներէն ներս, ներառեալ՝
Թուր քիան», միաժամանակ ընդգծելով, որ Ֆրանսան «անկեղծ
բարեկամ է Հայաստանին եւ աշխարհի բոլոր կողմերը ապրող հայ
ժողովուրդին, եւ ան ամբողջութեամբ յանձնառու է Ղարաբաղի
հար ցին բանակցութեան ճամբով մնայուն լուծում մը գտնելու` յօ -
գուտ շրջանի բոլոր ժողովուրդներուն»:
Վերջապէս, նախագահ Մաքրոն կը վերահաստատէ Ֆրանսայի
եւ Լիբանանի միջեւ գոյութիւն ունեցող զօրեղ բարեկամութիւնը,
Լիբանանը նկատելով տիպար երկիր մը գոյակցութեան, բազմազա -
նութեան եւ ժողովրդավարութեան, ուր հայ համայնքը ունի իր
կարեւոր տեղը:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ