Վարչապետ Սաատ Հարիրի կեդրոնական Պէյրութի բնա -
կարանին մէջ ընդունեց Ներքին Ապահովութեան ուժերու ընդ -
հանուր տնօրէն զօրավար Իմատ Օսմանի գլխաւորած պատ -
ւիրակութիւնը, որուն հետ քննարկեց ապահովական ուժերուն
վերաբերող հարցեր եւ տօնական օրերուն երկրին անվտան գու -
թիւնը ապահովելու ուղղութեամբ ձեռնարկուած քայլերը: Օս -
ման նաեւ այցելեց Խորհրդարանի նախագահ Նեպիհ Պըրրիին,
որուն հետ քննարկեց երկրին ապահովական կացութիւնը:
Պըրրի դրուատեց ապահովական ուժերուն աշխատանքը եւ
նշեց, որ լիբանանեան բանակն ու ապահովական հաստատու -
թիւնները կ՚ամրապնդեն երկրին անվտանգութիւնը: Պըրրիի
համաձայն, Լիբանանի անվտանգութիւնը լաւագոյնն է վտան -
գաւոր շրջանի մը մէջ, նաեւ բազմաթիւ երկիրներու հետ բաղ -
դատած:
Ներքին Ապահովութեան ուժերու ընդհանուր տնօրէն Իմատ
Օսման յայտնեց, որ ապահովական ուժերու 12 հազար յաւել -
եալ անդամներ պիտի աշխատին ապահովելու տօնական օրե -
րու անվտանգութիւնը: Օսման այս մասին յայտարարեց Մամլոյ
սենտիքայի նախագահ Աունի Քաաքիի գլխաւորած պատուի -
րակութիւնը ընդունած ատեն: Քաաքի դրուատեց ապահովա -
կան ուժերուն դերակատարութիւնը եւ մաղթեց, որ լուծումներ
գտնուին հրապարակներու վրայ տեղի ունեցող բողոքի հաւաք -
ներուն համար: Այլ գիծի վրայ, լիբանանեան բանակի ընդհա -
նուր հրամանատարութիւնը քաղաքայիններուն կոչ ուղղեց զէնք
չկրակելու նոր տարուան գիշերը:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ