«Ահա կոյսը պիտի յղանայ եւ որդի մը ծնի,
եւ զայն պիտի կոչեն Էմմանուէլ,
որ կը նշանակէ` Աստուած մեզի հետ»:
Մատթէոս 1։23

Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի Սուրբ Ծննդեան
բարեբաստիկ տօնին առիթով, սրտագինս կ՛ող ջու -
նեմ լիբանանահայ մեր ժողովուրդի հաւատաց -
եալ զաւակները, մաղթելով, որ երկինքէն երկիր
եկող մեր Աստուածը մեզ առաջնորդէ դէպի սրբու -
թեան կեանք ու նոր մղում պարգեւէ մեր աշխա -
տանք ներուն։
Այսօր, Սուրբ Ծննդեան աւետիսը դարձեալ
կ՛արձագանգէ մեր եկեղեցիներէն ներս, որպէսզի
աշխարհացրիւ մեր ժողովուրդի զաւակները յիշեն
եւ զգան, որ մեր բերկրանքին համար Աստուած
երկինքէն երկիր կու գայ։ Արդարեւ, Մատթէոսի
Աւետարանին մէջ տեղ գտած մարգարէին աւե -
տաբեր քանի մը խօսքերը բոլորիս կը յուշեն, որ
ահաւասիկ, մեզի հանդիպելու ու մեր մէջ ապրելու
վճռակամութեամբ Աստուած մեզի կու գայ։ Այ -
սօր, մեր Փրկիչը մեզ կը փնտռէ ու աշխարհ կու
գայ, որպէսզի մեր մէջ բնակի։
Այս է Յիսուսի Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդին մա -
սին Աւետարանով մեզի փոխանցուող յստակ
պատգամը. եւ այս պատգամն է, որ այսօր մեզ կը
հրաւիրէ մեր եկեղեցիներէն ներս ու մեր կեանքին
մէջ դիմաւորելու մեր Փրկիչը։
Սակայն, ի՞նչ տեսակ հոգիով մենք կ՛ընկալենք
աւետարանական այդ պատգամը եւ, մանաւանդ,
ի՞նչ տեսակ զգացումներով մեր կեանքէն ներս կը
դիմաւորենք մեզի համար աշխարհ եկող մարդաց -
եալ Փրկիչը։
Վստահաբար, աշխարհի տեսակաւոր երեւոյթ -
ներուն ու կացութիւններուն մէջ շատեր արդէն իսկ
կորսնցուցած են Աստուծոյ հետ մտերմութեան
զգացումը։ Ուրիշներ, մեզ շրջապատող տօնական
մթնոլորտի պայմաններուն մէջ, ի զուր կը փորձեն
զԱստուած փնտռել։ Իսկ մենք, որ զինք կը դաւա -
նինք որպէս մեր Աստուածն ու Տէրը, ի՞նչ տեսակ
հոգիով կը դիմաւորենք մեզի եկող մեր Փրկիչը, որ
ահաւասիկ Իր Ծնունդով ոչ միայն մեր սրտերուն
կը բերէ տօնական խնդութիւն, այլեւ` մեզի կը պար -
գեւէ դէպի Աստուած բարձրանալու եւ կատարե -
լու թեան հասնելու եզակի շնորհք։
Սիրելի հայրենակիցներ,
Աստուածայայտնութեան տօնը, գերբնական
պատահարի մը յիշատակութիւնը ըլլալէ աւելի,
մեր կեանքէն ներս Աստուծոյ շօշափելի յայտ նու -
թիւնն է։ Աստուած մարդկային կերպարանք կը
ստանայ եւ աշխարհ կու գայ, որպէսզի դէպի աստ -
ւածութիւն երթալու ճամբան ցոյց տայ մարդուն։
Աստուած երկինքէն երկիր կ՛իջնէ, որպէսզի առաք -
եալներուն հետ իր ապրած օրերու օրինակով, նա -
եւ մեր առօրեային մէջ այսուհետեւ ներկայ ըլլայ
մեզի հետ, որպէսզի մենք ալ յաւիտեանս ապրինք
իր հետ։ Այսօր մեր Եկեղեցիներու խորաններէն
արձագանգող Սուրբ Ծննդեան աւետիսը մեզ կը
հրաւիրէ զգալու, որ մեր բերկրանքին համար
Աստուած երկինքէն մեզի կու գայ։
Հաստատ հաւատքով եւ հոգեկան սփոփանքի
զգացումով ընկալենք Ս. Ծննդեան աւետիսը, որ -
պէսզի մեր կեանքէն ներս յայտնուող Աստուածը
նաեւ մեզի շնորհէ աշխարհէն ներս մեր ապրած
դառնութիւնները, փորձութիւններն ու անկումի
զգացումները յաղթահարելու կարողութիւն։ Եւ
ուշադիր ըլլանք, որպէսզի աշխարհի երեւոյթ նե -
րով խճողուած մեր առօրեային մէջ մենք չկոր -
սընցնենք մեզի եկող մեր Փրկիչին ներկայութիւնը
զգալու մեր հաւատքը։
Կ՛ապրինք նոր տարուան մը տօնական մթնո -
լորտին մէջ եւ, անկասկած, բոլորս ալ կ՛ուզենք
մեր կեանքէն ներս փոխուած ու նորոգուած տես -
նել շատ բան ու, մանաւանդ, մեր շուրջ աւելի
քաղցրացած տեսնել կեանքն ու աշխարհը եւ մեր

առօրեային մէջ շօշափելիօրէն նաեւ զգալ Աստու ծոյ սիրոյն
ջերմութիւնն ու սփոփանքը։
Սակայն, ո՛չ տարեթիւերու փոփոխութիւնները եւ ո՛չ ալ աշ խար -
հիկ հանդիսութիւններն ու կերու խումները նորութիւն կրնան բերել
կամ դարձա կէտ հաստատել մեր կեանքէն ներս։ Գէթ մենք պէտք է
անդրադառնանք, որ նորոգուելու շունչը Սուրբ Ծնունդով կը ճա -
ռագայթէ աշխարհէն ներս եւ Եկեղեցւոյ միջոցաւ կը տարածուի ու
կը հաս տատուի մարդոց սրտերուն մէջ։
Հետեւաբար, ուշադիր ըլլանք եւ զգուշութեամբ ալ վարուինք մեր
կեանքին հետ։ Գէթ Ս. Ծննդեան օրը յատկացնենք Աստուածա -
յայտ նութեան սրբազան արարքը ըմբռնելու եւ ապրելու նպատա -
կին, որպէսզի կարենանք զգալ, որ իրօք, մեր կեանքի ամբողջ
տեւողութեան, Աստուած մեզի հետ է ու մեր կողքին` նոյնիսկ մեր
փորձութիւններուն եւ անկումներուն մէջ։
Անկասկածօրէն, համաշխարհային բարքերու ներկայ մթնոլոր -
տին մէջ աւելի մեծ ճիգով պէտք է փորձենք պաշտպանել մեր հա -
ւատքը եւ պահպանել նաեւ դարերու մաքառումով կերտուած մեր
ազգային բարոյական ըմբռնումները, որպէսզի մեր ժողովուրդն ալ
չհեռանայ իր հաւատքէն ու չպարպուի ինքնութենէն։ Զգոյշ պէտք է
ըլլանք եւ հաւաքաբար ալ մեծ զգուշութեամբ վարուինք մեր ազգա -
յին նուիրական աւանդներուն հետ, որպէսզի չխաթարուի հայ ըն -
տանիքին նկարագիրը ու չվտանգուի հայութեան կեանքը։ Զգոյշ
պէտք է ըլլանք մանաւանդ մեր զաւակներու հաշուոյն, որոնք, մեր
օրինակին հետեւելով, պիտի գիտակցին, որ առանց հաւատքի,
առանց սրբութեան հասկացողութեան ու առանց Աստուծոյ ներ -
կայութեան, մենք չենք կրնար ինքզինքնիս ըլլալ ու մեր ժողովուրդն
ալ չի կրնար երկար տոկալ։
Վերոյիշեալ մտածումներով, Ամանորի ու Ս. Ծննդեան բարե -
բաս տիկ տօներուն առիթով, սրտագինս կը շնորհաւորեմ մեր ժողո -
վուրդի բոլոր զաւակները, մաղթելով, որ 2018 թուականին նոր բա -
րիք ու նոր գեղեցկութիւններ հաստատուին բոլորիս կեանքէն ներս։
Շնորհաւոր նոր տարի եւ Ս. Ծնունդ։ Թող որ Աստուծոյ շունչը
առատօրէն թափանցէ բոլորի սրտերուն մէջ եւ ամբողջ աշխարհը
ողողէ խաղաղութեամբ, երջանկութեամբ եւ տեւող ուրախութեամբ։

Սիրոյ ջերմ ողջունիւ եւ աղօթարար`

ՇԱՀԷ ԵՊՍ. ՓԱՆՈՍԵԱՆ
Առաջնորդ Լիբանանի Հայոց

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ