«Բանը մարմին եղաւ ու մեր մէջ բնակեցաւ,
(եւ անոր փառքը տեսանք` Հօրմէն միածնի փառքին պէս,)
շնորհքով եւ ճշմարտութիւնով լեցուն»:
Յովհ. 1. 14

Տէր Յիսուս Քրիստոսի սուրբ ծնունդը աւե տումն
է շնորհքի եւ ճշմարտութեան մեր մէջ բնակելուն.
ուրեմն Սուրբ Ծնունդը տօնելուն մէջ` գիտակից
կերպով նայելու ենք մեր կեանքին, այդ կեանքի
որակին եւ բարոյական մակարդակին, քանի որ
Յիսուս Մանուկին անձին մէջ` Աստուած մեզի
հետ է, Էմմանուէլ:
Յիսուսի մասին Յովհաննէսի վկայութեան մէկ
մասը սա է, թէ «օրէնքը Մովսէսի ձեռքով տրուե -
ցաւ, բայց շնորհքը եւ ճշմարտութիւնը Յիսուս
Քրիստոսի ձեռքով եղան» (Յովհ. 1. 17): Եւ ահա
ամէն տարի կը տօնենք այդ շնորհքին եւ ճշմար -
տութեան առկայութիւնը մեր կեանքին մէջ, յուսա -
լով, որ տօնին հետ կը նորոգուի մեր հաղորդու -
թիւնը Տէր Յիսուս Քրիստոսի հետ: Երանելի պի -
տի ըլլայինք, եթէ մեր կեանքի բոլոր մարզերուն
մէջ, ամէն օր գիտակից մնայինք, որ Անոր շնորհ -
քովն ենք ինչ որ ենք, եւ Անոր ճշմարտութիւնով կը
հաստատուի մեր կեանքի ազատութեան եւ ազնը -
ւութեան որակը:
Այս մեր օրերուն, մեր ապրած աշխարհին մէջ
մարդիկ իրենք զիրենք կը զրկեն շնորհքէն եւ կը
հեռանան ճշմարտութենէն: Կը փորձեն ամէն բան
հիմնել շահերու եւ շինծու տպաւորութիւններու
վրայ: Կը փորձեն շահիլ` իրենց նմանները կեղե -
քելու գնով. շահիլ հարստութիւն, փառք, անուն,
հեղինակութիւն, իշխանութիւն, կամ` հանգիստ,
խաղաղութիւն, բարօրութիւն, երջանկութիւն եւ
ապահովութիւն...: Առաջին յիշուածները կþուզեն
ձեռք ձգել երկրորդ յիշուածները իրականացնելու
փորձով, սակայն միայն իրենց անձերուն եւ իրենց
անմիջական շրջապատին համար: Եւ այս նպա -
տակով ալ կը խեղաթիւրեն ճշմարտութիւնը, կը
փորձեն շինել «իրենց ճշմարտութիւնը», ստեղ -
ծելու համար տպաւորութիւններ իրենց շուրջ, ո -
րոնցմով կը ջանան խաբել շրջանակը եւ հանրու -
թիւնը, ի նպաստ իրենց շահին: Այս նպատակին
մէջ կը տեսնենք, թէ տպաւորութիւններ եւ շահեր
իրականացնել փորձողները կը հալածեն ճշմար -
տութիւն խօսողը, կը հետապնդեն եւ կը բանտար -
կեն սուտեր յայտնաբերողը եւ իրաւազրկումներ
եւ կեղեքումներ յանդիմանողը: Դատական կամ
քաղաքական, ոստիկանական կամ խուլիկա նա -
կան միջոցներ եւս կþօգտագործեն անոնք, «պաշտ -
պանելու» համար իրենց շահերը, հոգ չէ թէ ոտ -
նա կոխ ըլլայ ճշմարիտը եւ մարդկային կեանքը
վերածուի անշնորհք ընթացքի: Այս է մեր կեանքը
իր իրականութիւններով եւ իր որակով այսօր:
Այս ինկած մակարդակը նորութիւն չէ մարդ -
կային կեանքին ու պատմութեան մէջ: Նոյնն էր
մեր օրերէն երկու հազար տարի առաջ ապրող
մարդկութեան մէջ: Ահա թէ ինչու Աստուած ղրկեց
Իր Միածին Որդին շնորհք եւ ճշմարտութիւն բե -
րելու, եւ մենք մինչեւ այսօր կը տօնենք շնորհքի
եւ ճշմարտութեան ծնունդը մեր մէջ: Տէր Յիսուս
Քրիստոս մարդկային մեր կեանքին ինկած որա -
կին ծնունդը չէ, այլ` «վերէն» եկաւ աշխարհ: Ան
մեր տեսակի մեղաւոր մարդուն զարգացուցած լա -
ւագոյն արդիւնքը չէ, այլ՝ աստուածային միջամը -
տութիւն` մեր ինկած վիճակէն մեզ ազատելու Իր
շնորհքով եւ Իր ճշմարտութիւնով: Ան մարդկային
պատմութեան դէպքերէն մէկը չէ, այլ` այդ պատ -
մութիւնը ճեղքող աստուածայայտնութիւն, Աս -
տու ծոյ մեզի հետ ըլլալուն` Էմմանուէլին իրակա -
նութիւնը:
Եթէ եւ երբ զԻնք ընդունինք` այն ատեն պիտի
ճանչնանք ճշմարտութեան մեզի բերած ազատու -
թիւնը եւ Անոր շնորհքին մեզի տուած փառքը: Կþա -
ղօթենք եւ կը մաղթենք, որ մենք ազգովին զգաստ
ըլլանք մեր բոլոր տօներուն մէջ, եւ այս տարին
ըլլայ Աստուծոյ շնորհքին գիտակցութեան եւ լե -
ցունութեան ժամանակը մեզի համար:
ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ
ՁԵԶԻ ՄԵԶԻ ՄԵԾ ԱՒԵՏԻՍ

Նախագահ
Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական
Եկեղեցիներու Միութեան
Յունուար, 2018

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ