Մ Ա Ր Դ Ը`
ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՈՐԴՒՈՅՆ
ՄԱՐԴԵՂՈՒԹԵԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ

Աստուածայայտնութեան տօնին սուրբ եւ ան -
մահ պատարագի ընթացքին, հետեւեալ սրբա սա -
ցութիւնը կþերգուի.- -
Եկեղեցւոյ պատմութեան առաջին դարերէն
սկսեալ, մատենադարան մը լեցնելու չափ հա -
տոր ներ գրուած են Քրիստոսի մարդեղութեան,
անձին ու առաքելութեան մասին: Եկեղեցւոյ հայ -
րեր, աստուածաբաններ ու փիլիսոփաներ փոր -
ձած են վերլուծել ու մեկնաբանել Բեթղեհէմի մէջ
տեղի ունեցած Յիսուս Քրիստոսի ծնունդը: Դա -
րերը կþանցնին, ժամանակները կը փոխուին, ան -
նախընթաց գիւտեր մարդկային կեանքն ու միտ -
քը նոր հորիզոններու կը բանան, սակայն, հայ
եկեղեցւոյ շարականին բառերով` Յիսուս Քրիս -
տոս միշտ կը մնայ
Հայ եկեղեցւոյ ծէսէն առնուած վերոնշեալ փունջ
մը բառերուն մէջ խտացուած է եկեղեցւոյ քրիս -
տո սաբանութիւնը, այլ խօսքով` Քրիստոսի մար -
դեղութեան խորհուրդը, Քրիստոսի անձին իւրա -
յատկութիւնը ու առաքելութեան նպատակը: Բա -
րեպաշտական մօտեցումէն անդին, քրիստոնեայ
մարդը կոչուած է բանականութեան ճամբով` որ -
քան հնարաւոր է, ու հաւատքի զօրութեամբ`
որքան կարելի է, ըմբռնել Բեթղեհէմի խորհուրդը:
Փորձենք հասկնալ նախ վերեւ յիշուած հաս -
տա տումին առաջին մասը` -
Յաւիտենական
Աստուծոյ յաւիտենական Որդին պատմութեան
մէկ հանգրուանին երկինքէն երկիր իջաւ` սակայն
առանց երկինքէն հեռանալու. ժամանակին մէջ
մտաւ` միշտ մնալով ժամանակէն վեր. հունա ւո -
րին մաս կազմեց` միշտ մնալով անհուն. անկա -
տար մարդկային բնութիւնը իւրացուց` միշտ մնա -
լով Աստուած: Այսպէս, կատարեալ Աստուած ե -
ղաւ կատարեալ մարդ, ամէ՛ն իմաստով, բացի
ադամական մեղքէն: Աստուծոյ մարդեղացեալ
Որդւոյն անձին այս երկու տարածքները հարկ է
միասնաբար, ոչ անջատաբար ըմբռնել` պահելով
իւրաքանչիւրին առանձնայատկութիւնները: Որե -
ւէ բաժանում մեզ հերետիկոսութեան կþառաջնոր -
դէ: Քրիստոս մէկ անձ է, աստուածային բնութեան
մարդկային բնութեան իւրացումով ու միացումով`

բնութիւն է` (Կիւրեղ Աղեք -
սանդ րացի)... Ա՛յս է մեր եկեղեցւոյ ուղղափառ դաւանանքը, որ
այն քան յստակօրէն բացատրուած ու մեկնաբան ուած է, ինչպէս
նաեւ ամրօրէն պաշտպանուած մեր եկեղեցւոյ հայրերուն կողմէ:
Ի՞նչ կը հասկնանք
բացատրութեամբ: Մինչեւ երեսուն տարե կան, Յիսուս Նազարէթ
գիւղին մէջ աճեցաւ ու կազմաւորուեցաւ իր ծնողաց Յովսէփի եւ
Մարիա մի անմիջական խնամքին տակ եւ ապա նոյն գիւ ղէն սկսաւ
իր երկրաւոր առաքելութեան: Չորս Ա ւետարանները հրաշքներով,
առակներով եւ ու սու ցումներով լեցուն Քրիստոսի առաքելութեան
ամ փոփ պատկերը կը ներկայացնեն` ինչպէս նա եւ անոր կեանքին
կարեւոր դրուագները` չարչա րան քը, խաչելութիւնը, յարութիւնը ու
համբար ձումը:
Աստուծոյ Որդւոյն երկիր էջքը` մարդկային բնութեան իւրացու -
մով, խաչելութեամբ ու յարու թեամբ, մէկ նպատակ ունէր` -
Մա՛րդն էր Քրիստոսի առաքելութեան հաս -
ցէն: Մարդուն վերամարդացումն էր` իր աստուածային պատկերին
համաձայն, դրախտէն վտարուած մարդուն վերադարձն էր` իր
Երկնաւոր Հօր Քրիստոսի մարդեղութեան ու առաքելութեան նպա -
տակը: Պատարագի ընթացքին արտասանուած Նիկիական հան -
գանակը Քրիստոսի մարդեղութեան մասին խօսելով, կþըսէ`
Մեր եկեղեցւոյ շարականներուն ու
աղօթքներուն մէջ եւս յատուկ կարեւորութեամբ շեշտուած է Աս -
տու ծոյ Որդւոյն մարդեղացումը` մարդո՛ւն համար:
Արդ, Քրիստոսի մարդեղութիւնը ու առաքելութիւնը, խաչելու -
թիւնն ու յարութիւնը ճիշդ կերպով հասկնալու համար հարկ է նայիլ
մարդուն, եւ` փոխադարձաբար: Քրիստոսաբանութիւն ու մարդա -
բանութիւն անքակտելիօրէն իրարու հետ առնչուած են քրիստո -
նէական մտածողութեան մէջ:
Մարդը արժէ՛ք է Աստուծոյ համար, որովհետեւ ան գործակից է
Աստուծոյ որպէս պահապանն ու պաշտպանը ստեղծագործու -
թեան: Այս սպասումով Աստուած մարդը ստեղծեց. այս կոչումը
տուաւ մարդուն: Հետեւաբար, մեղաւոր մարդուն փրկութիւնը, այլ
խօս քով` անկեալ մարդուն վերականգնումը, գերուած մարդուն ա -
զատագրումը, մահացած մարդուն յարութիւնը, կենսական է մար -
դուն ու ստեղծագործութեան վերականգնումով Աստուծոյ թագաւո -
րութեան հաստատման համար: Այս է Քրիստոսով սկիզբ առած
աստուածային փրկագործական առաքելութեան նպատակը, որ կը
շարունակուի իր խորհրդական մարմնոյն` եկեղեցւոյ կողմէ: Եկե -
ղեցւոյ իւրաքանչիւր անդամ մասնակից է փրկագործական առա -
քելութեան կենսագործման, մինչեւ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը:
Արդ, Քրիստոսի ծնունդը հրաւէր մըն է վերանորոգուելու Բեթ ղե -
հէմի խորհուրդով:
Քրիստոսի ծնունդը յիշեցում մըն է փրկութեան ճանապարհին
վրայ գտնուող մարդուն` հաւատարմօրէն հետեւելու Քրիստոսին:
Քրիստոսի ծնունդը կոչ մըն է մասնակից դառնալու եկեղեցւոյ
ճամբով իրագործուող փրկագործական առաքելութեան:
Այս գիտակից հաւատքով մօտենանք Քրիստոսի ծնունդին ու
հաղորդուինք անոր խորհուրդով ու պատգամով:
***
Ս. Ծնունդի խորհուրդով լեցուն այս օրերուն, Հայրապետական
օրհնութեամբ կþողջունենք Հայաստանի Հանրապետութեան վսե -
մա շուք նախագահ տիար Սերժ Սարգսեանը եւ Արցախի Հանրա -
պետութեան նախագահ տիար Բակօ Սահակեանը, մաղթելով ի -
րենց արդիւնաշատ ժողովրդանուէր գործունէութիւն: Եղբայրական
ջերմ սիրով կþողջունենք Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց
կաթողիկոսը, հայցելով Ամենաբարին Աստուծմէ, որ իրեն շնորհէ
երկար գահակալութիւն` եկեղեցաշէն իրագործումներով լեցուն:
Քրիստոնէական սիրով կþողջունենք Երուսաղէմի հայոց պատրիարք`
Ամենապատիւ Տ. Նուրհան Արք. Մանուկեանը եւ Կոստանդնուպոլ -
սոյ Հայոց պատրիարքական տեղապահ Բարձրաշնորհ Տ. Գարե -
գին Արք. Պեքճեանը, մաղթելով իրենց աստուածահաճոյ գործերով
լեցուն ծառայութիւն: Հայրական սիրով եւ օրհնութեամբ կþողջու նենք
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան հովանին վայելող թեմե -
րուն Թեմակալ Առաջնորդները, հոգեւորական դասը, ազգա յին իշ -
խանութիւններն ու յարակից մարմինները, ինչպէս նաեւ մեր հաւա -
տացեալ ժողովուրդի զաւակները, հայցելով Աստուծմէ, որ Բեթղե հէ -
մի ճառագայթող լոյսով պայծառակերպէ իրենց կեանքն ու գործը:

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

6 Յունուար 2018
Անթիլիաս, Լիբանան

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ