Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան երէկ նախագա -
հական նստավայրին մէջ տեսակցեցաւ Ազգային Ժողովի ղե -
կա վար կազմին հետ: Ան դիտել տուաւ, որ նման ձեւաչափով
տեսակցութիւն աննախադէպ է եւ կը նպատակադրէ առաւելա -
պէս կեդրոնանալ Սահմանադրութեան փոփոխութիւններէն
ետք կառավարման նոր համակարգի պայմաններու լոյսին
տակ իրականացուելիք մեծ աշխատանքին վրայ: Նախագահ
Սարգսեան նշեց, որ Ազգային Ժողովին մէջ երբեմն իշխող ուժի
ներկայացուցիչները եւս կը շիկացնեն մթնոլորտը: Սարգսեանի
համաձայն, կարճ ժամանակի ընթացքին պէտք է օրէնսդրա -
կան մեծ աշխատանք կատարուի, ուստի աշխատանքի արդիւ -
նաւէտութիւնը կը դառնայ խիստ կարեւոր: «Պէտք է նոր եւ ամ -
բողջական տեսքի բերուի դատական օրէնսգիրքը, նոր օրէնք -
ներ պէտք է վաւերացուին Սահմանադրական դատարանի,
կառավարութեան, Անվտանգութեան Խորհուրդի մասին: Այս
անցումային շրջանը պէտք է յաջողութեամբ աւարտենք», ըսաւ
Սարգսեան: Ան նշեց, որ գոհ է Ազգային Ժողովի աշխատան -
քէն, միաժամանակ կը պահանջէ պահպանել աշխատանքի
աշխուժութիւնը: Նախագահը խորհուրդ տուաւ Ազգային Ժողո -
վին մէջ լսումներ կայացնել Հայաստանի մէջ արձանագրուած
սղաճին հարցով: Անոր համաձայն, պատասխանատուութեան
առիւծի բաժինը վերապահուած է Ազգային Ժողովի աշխատա -
կազ մին:
Արցախեան հարցի լուծման կոչեր
ԵԱՀԿի մէջ Ռուսիոյ մնայուն ներկայացուցիչ Ալեքսանտըր
Լուքաշեւիչ յայտնեց, որ իրենք պիտի աջակցին կազմակեր պո -
ւթեան իտալական նախագահութեան ջանքերուն՝ լուծումներ
գտնելու ղարաբաղեան հարցին եւ այլ հակամարտութիւն նե -
րու: «Մենք ամբողջութեամբ կը կիսենք տարածաշրջանային
հակամարտութիւններու կարգաւորման ԵԱՀԿի ջանքերը՝ շա -
րունակելու Իտալիոյ տրամադրուածութիւնը: Այս առաջին հեր -
թին կը վերաբերի Ուքրանիոյ հակամարտութեան: Կþաջակցինք
նաեւ նախագահութեան ջանքերուն՝ ղարաբաղեան հակա մար -
տութեան կարգաւորման հոլովոյթին մէջ: Բարձր կը գնահա -
տենք ԵԱՀԿի դերը այս առումով», ըսաւ Լուքաշեւիչ:
Միացեալ Նահանգներ, իր կարգին, ԵԱՀԿի Իտալիոյ նախա -
գահութեան կոչ ուղղեց աջակցելու ղարաբաղեան հակամար -
տութեան կարգաւորման հոլովոյթի ԵԱՀԿի Մինսքի խմբակի
ջանքերուն: Այս մասին յայտարարեց Միացեալ Նահանգներու
գործերու հաւատարմատար Հարի Քամիանը: «Մենք պէտք է
հաշուի առնենք վերջին յուսադրող ազդակները, որոնք գրան -
ցուեցան 2017 թուականին Ժընեւի մէջ կայացած Հայաստանի
եւ Ատրպէյճանի նախագահներու գագաթաժողովին ընթաց -
քին», ըսաւ ան:

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Աւելցնել մեկնաբանութիւններ

Մեկնաբանություններ