ԱՐԱՐԱՏ լոյս կը տեսնէ ամէնօրեայ դրութեամբ եւ պաշտօնաթերթն է ՍոցիալԴեմոկրատ Հնչակեան

Կուսակցութեան Լիբանանի Շրջանի Վարիչ Մարմնի:

 

ԱՐԱՐԱՏ-ի հրատարակութիւնը սկսած է 12 Նոյեմբեր 1937-ին, Պէյրութի մէջ:

 

ԱՐԱՐԱՏ-ի բովանդակութիւնը կ՚ընդգրկէ քաղաքական, ընկերային, ազգային,հայրենասիրական,

մշակութային, մարզական, ժամանակակից եւ այլեայլ նիւթեր:Սովորաբար,

ԱՐԱՐԱՏ լոյս կը տեսնէ չորս էջի դրութեամբ: Յատուկ առիթներով ան լոյս կըտեսնէ գունաւոր եւ յաւելեալ էջերով:

 

Իր ընկերվարական արեւելումին հետեւանքով ԱՐԱՐԱՏ մէկէ աւելի առիթներովդարձած է խ֊ափանարարական գործողութիւներու զոհը:

ԱՐԱՐԱՏ իր հրատարակութիւնը կըպարտի ժողովուրդին բարոյական եւ նիւթական զօրակցութեան:

 

ԱՐԱՐԱՏ կը տարածուի Հայաստանի եւ Սփիւռքի բոլոր գաղթօճախ֊ներուն մէջ: Աշխ֊արհի բազմաթիւ հանրածանօթ գրադարաններ ունին ԱՐԱՐԱՏ-ի հաւաքածոները:

 

ԱՐԱՐԱՏ-ի առաջնահերթ առաքելութիւնը եղած է անկողմնակալ լրագրութեանսկզբունքներով լուսաբանել քաղաքական, ազգային, կրթական, մշակութային, հայրենական,մարզական անցուդարձերը: